تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - سوالات حقوق تجارت

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

سوالات حقوق تجارت

۱)به طور كلی از نظر حقوقی شخص به چند دسته تقسیم می‌شود؟
1- به سه دسته: شخص حقیقی، شخص حقوقی و شخص طبیعی
2- به دودسته شخص‌حقیقی یا طبیعی و شخص حقوقی
3- به دودسته شخص حقیقی و شخص طبیعی
4- به سه دسته شخص حقوقی، شخص حقیقی و شخص ثالث
2) كدام گزینه زیر درست است؟
1- شخص حقیقی همان افراد از نوع بشر صرف نظر از ویژگیهای اختصاصی آن ها است
2- شخص حقوقی امر اعتباری غیر قابل لمس و رویت می باشد
3- شخص حقیقی یا شخص طبیعی موجود قابل لمس و رویت می باشد
4- همه موارد فوق

3) اشخاص از نظر نتیجه و حاصل فعالیت به چند گروه تقسیم می‌شوند؟

1- اشخاص حقوقی خصوصی
2- اشخاص حقوقی عمومی
3- اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی عمومی
4- هیچكدام

4) در موارد سكوت، نقص و یا اجمال حقوق تجارت كدام گزینه درست است؟

1- بایستی به قواعد حقوق مدنی مراجعه نمود
2- باید به تصمیمات خبرگان تجاری مراجعه نمود
3- در آن مورد خاص هیچ نوع عملی نمی توان انجام داد
4- آن عمل تجاری را باید كان لم یكن تلقی نمود

5)در رابطه با شمول حقوق تجارت كدام گزینه زیر درست نمی‌باشد؟

1- اصولاً حقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت را تنظیم می كند
2- اصولاً حقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت و تولیدات كشاورزی را تنظیم می‌كند
3- اصولاًحقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت و استخراج و نظایر آن را تنظیم می‌كند
4- گزینه های 2و3

6)كدامیك جز منابع حقوق نمی‌باشد؟

1- قانون
2- رویه قضایی
3- تشكیلات قضایی
4- عرف و عادت حقوقی

7) منظور از عرف و عادت در حقوق تجارت كدام است؟

1- قواعد و اصول معمول به تجار و بازرگانان در روابط تجارتی
2- قواعد و اصول مربوط به تجارت خارجی است
3- آداب و رسوم جامعه است
4- اصول اولیه زندگی اجتماعی است

8) رسوم حقوقی تجارت به چه معنی می‌باشد؟

1- اصولی‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده و فقط یكی از طرفین معامله بطور ضمنی خود را مشمول و ملزم به آن بداند
2- اصولی‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده‌وفقط یكی از طرفین معامله بطور مكتوب خود را مشمول و ملزم به آن بداند
3- اصولی‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده و طرفین معامله بطور ضمنی خود را مشمول و ملزم به آن بدانند
4- اصولی‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده وطرفین معامله بطور مكتوب و باصراحت‌خودرا مشمول و ملزم به آن بدانند
9)تفاوت عرف وعادت حقیقی با قانون درچیست؟
1-در این است‌كه در مورد عرف وعادت حقوقی احتمال‌تردید وجود دارد
2- عرف و عادت حقوقی همان قانون است
3- در این است‌كه عرف وعادت حقوقی فاقد ضمانت اجراست
4- موارد 3و1

10)منظور از رویه قضایی كدام گزینه است؟

1- استنباط قضات دادگاهها از قوانین و مقررات است
2- استنباط قضات دادگاهها از ادله ارائه شده توسط افراد در دادگاههاست
3- استنباط مردم از قوانین و مقررات است
4- استنباط عامه مردم و قضات دادگاهها از قوانین و مقررات است

11)كدام مورد زیر در مورد انواع معاملات تجارتی درست نمی باشد؟

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منتقول به تقصد فروش یا اجاره و تصدی به حمل و نقل به هر نحوی كه باشد
2- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملكاری و تصدیی به عملیات حراجی
3- تاسیس و بكار انداختن هر قسم كارخانه كه برای رفع حوائج شخصی باشد ومعاملات تجارتی كه صرفا بین تاجر باشد
4- عملایت بیمه و هر قسم عملیات صرافی و بانكی

12)كدام مورد راجع به دسته بندی معاملات تجارتی درست است؟

1- معاملات تجارتی به سه دسته ذاتی، تشبیهی و تبعی تقسیم می‌شوند
2- معاملات تجارتی به سه دسته ذاتی، مطلق و تشبیهی تقسیم می‌شوند
3- معاملات تجارتی به سه دسته اصلی، تشبیهی و تبعی تقسیم می شوند
4- هیچیك از موارد فوق

13) به موجب قانون كدام گزینه معنی درست بیع است؟

1- تملیك عین
2- تملیك عین به عوض معلوم
3- تملیك عین به عوض نامشخص
4- موارد 3و2

14) شرایط صحت معامله یا عقد كدامست؟

1- قصد ورضای طرفین، بلوغ، رشد، مورد معامله كه بایستی مال معین و قابل تسلیم باشد
2- قصد ورضای طرفین، بلوغ، مورد معامله كه بایستی مال معین ومشروعیت جهت معامله
3- قصد و رضای طرفین ، مشروعیت، عقل و بلوغ
4- اراده طرفین به ایجاد رابطه حقوقی، بلوغ، عقل و مشروعیت
15) مال منقول عبارتست از :
1- به نقل از گفتار شخصی به فرد تعلق گیرد
2- مالی كه قابلیت جابجایی دارد
3- مال منقول مصداق حقوقی ندارد
4- تلف شدن یا نقص و عیب خود مال در حین جابجایی مشكلی را ایجاد نمی‌نماید.

16)كدام گزینه زیر درست تر است؟

1- قصد فروش در‌مورد معاملات تجارتی كفایت می‌نماید
2- تحقق سوددر مورد تجارتی تلقی شدن معالمه ضرورت دارد
3- قصد فروش در مورد تجارتی تلقی شدن معامله تجارتی كفایت می نماید و ضرورتی ندارد كه سودی تحقق یابد
4- مورد 1و2 درست است

17) كدامیك از معاملات زیر تجارتی محسوب می شوند؟

1- هرگاه شخصی قصد فروش و كسب سود مادی داشته باشد لكن در عمل مال وی تلف و یا فاسد شود
2- هرگاه شخصی قصد فروش و كسب سود مادی داشته باشد لكن به دلیل تبلیغ یا رقابت اقدام به توزیع رایگان نماید
3- مواردی كه به قصد مصرف درامورخیریه و یا كمك به دیگران انجام می شود
4- موارد 2و1

18) كدام مورد درباره عملیات دلالی صحت دارد؟

1- دلال مسئول هرگونه تقصیر خود فقفط برای یكی از طرفین معامله است
2- دلال هیچگونه مسئولیتی در قبال طرفین معامله ندارد
3- دلال مسئول هرگونه تقصیر خود در مقابل هر یك از طرفین باشد
4- دلال می‌توان پاسخگو با شد یا نباشد

19) كدام گزینه زیر درست است؟

1- در هر صورتیكه فسخ معامله صورت گیرد دلال از مطالبه اجرت ساقط نمی‌شود
2- در صورت اقلاله تفاسخ حق دلال برای مطالبه اجرت ساقط می شود
3- در صورتیكه فسخ معالمه مستند به دلال باشد حق دلال برای مطالبه اجرت ساقط می‌شود
4- موارد 3و1

20)كدام یك از نهادهای زیر مرجع تشخیص عملیات بانكی در ایران تعیین شده اند؟

1- شورای اقتصاد
2- شورای عالی اداری
3- شورای پول و اعتبار
4- شورای نگهبان
21) چنانچه یك تولید كننده محصولات كشاورزی به منظور عرضه تولید خود كارگاه یا واحد بسته بندی ایجاد نماید بر اساس بند 14 از ماده 12 ق.ت؟
1- اقدام وی یك معامله تجارتی محسوب می‌گردد
2- اقدام وی یك معامله تجارتی محسوب نمی‌گردد
3- وی مرتكب یك عمل تولیدی شده است
4- وی مرتكب یك عمل خدماتی شده است

22)تصدی به محل و نقل در چه صورتی تجاری محسوب می شود؟

1- تحت هر شرایطی تجاری است
2- فقط زمانی كه به حمل و نقل كالا ماسفر در مقابل دریافت وجه مبادرت نماید تجاری است
3- حتی در صورتیكه فقط برای حمل ونقل كارمندان خودنیز باشد تجاری محسوب می‌شود
4-موارد3و2

23) كدام گزینه زیر درست است؟

1- متصدی نمایشگاههای ترویجی و تبلیغی در راستای انتفاع مادی تجاری محسوب نمی شود
2- متصدی حراج با در اختیار قراردادن محل حراج واسطه گردش كالا می‌باشد
3- متصدی نمایشگاههای ترویجی و تبلیغی در راستای عدم انتفاع مادی تجاری محسوب می شود
4- راننده‌تاكسی كه ازتاكسی برای حمل ونقل مسافر استفاده می كند متصدی حمل و نقل محسوب می‌شود.
24)هرگاه یك فرد هنرمند مبادرت به اجرای نمایشگاهی به منظور عرصه آثار هنری خودمی نماید عمل وی:
1- یك عمل تاجری تلقی می گردد
2- عمل تاجری تلقی نمی گردد
3- چنانچه تعدادی از هنرمندان به این عمل مبادرت ورزند تجاری محسوب می شود
4- موارد 3و2 درست است

25) كدام مورد در رابطه با معاملات تشبیهی صحیح است؟

1- چون در گردش ثروت دخالتی ندارد رد زمره اعمال تجارتی شمرده نمی شود
2- به مصالحی از جمله فایده عملی، آنها را در فهرست معاملات تجارتی منظور نموده اند
3- تصدی به هر نوع تاسیساتی كه برای انجام بعضی از امور ایجاد می شود معاملات تشبیهی تلقی می گردند
4- همه موارد

26) كدام گزینه زیر در رابطه با معاملات تبعی یا نسبی درست است؟

1-این گزینه معاملات به اعتبار اینكه توسط تاجر یا به ضمیمه عمل تجارتی انجام می شود معامله تجارتی به شمار می آیند
2- كلایه معاملاتی كه اجزا یا خدمه تاجر برای امورتجارتی ارباب خود مینمایند جز معاملات تبعی هستند
3- كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بانكها كه در آن طرفین تاجر باشند
4- همه موارد
 
 
27) به موجب حكم مقرر د رماده 1 قانون تجارت تاجر:
1-كسی است كه شغل رسمی خود را معاملات تجارتی قراردهد
2- كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرارد هد
3- آن دسته اشخاص حقوقی هستند كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد
4- آن دسته از اشخاص حقیقی هستند كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قراردهد

28)كدام گزینه زیر در رابطه با تعریف شغل درست است؟

1- شعل عبارتست از فعالیت موقت یا غیر موقت كه برای شاغل منشا درآمد و یا فایده مادی باشد و یا فعالیت برای رسیدن به چنین فایدهای
2- شغل فعالیتی است كه در نتیجه آن، طی مراحل مختلف چرخه اقتصاد، كالا تولید و یا خدمت ارائه می شود نیا نیاز مادی و یا غیر ماد یا اشخاص در جامعه مرتفع گردد

29)كدامیك شرط وجود اهلیت تمتع برای شخص می‌باشد؟

1- بلوغ
2- عقل
3- زنده بودن
4- موارد1و3

30)كدام گزینه زیر درباره اهلیت درست نمی باشد؟

1- منظور از اهلیت توانایی بهرمند شدن است
2- منظور از اهلیت، اهل یك كشور بودن است
3- منظور از اهلیت، توانایی اعملا و اجرای حق است
4- منظور از اهلیت، دارا شدن حق است

31)كدام گزینه زیر در مورد اشتغال درست است؟

1- اصل بر آزادی اشتغال است
2- در برخی موارد طبق ضوابط برای اشتغال به امری شرط یا محدودیت و یا ممنوعیت صریح وجود دارد
3- برخی از مشاغل مانعه الجمع با شغل دیگری می‌باشند(مانند قضاوت)
4- همه موارد
32) نام دیگر دفاتر تجارتی:
1- دفاتر عملكردی
2- دفاتر قانونی
3- دفاتر بازرگانی
4- دفاتر حقوقی
33)كدامیك جز دفاتر تجارتی نمی‌باشد؟
1- دفتر روزنامه
2- دفتر كل
3- دفتر كپیه
4- دفتر اندیكاتور

34)كدام گزینه در مورد دفتر روزنامه درست است؟

1- تاجر بایستی همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود را در آن دفتر ثبت نماید
2- مندرجات دفتر روزنامه بایستی متضمن جزئیات حقوق و تعهدات صاحب آن باشد
3- دفتر روزنامه نشان دهنده عملكرد روزانه تاجر است
4- همه موارد
35)درمواردی‌كه‌اشخاص‌از سیستم‌های‌مكانیكی‌یاالكترونیكی حسابداری استفاده می كنند بایستی خلاصه اسناد را حداقل:
1- ماهی یكبار در دفتر روزنامه ثبت كنند
2- به طورهفتگی در دفتر نوزنامه ثبت كنند
3- هر 6 ماه یكبار
4- لزومی به ثبت كردن در دفتر روزنامه نمی‌باشد
 

36)كدام گزینه در مورد دفتر كل درست است؟

1- تاجر باید كلیه معاملات خود را حداقل هفته ای یك مرتبه ار دفتر روزنامه جدا كرده و انواع محتلف ان را جدا كرده و در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند
2- اشخاصی‌كه‌‌‌ازاین‌نوع‌دفاتر استفاده ‌می‌كنند مكلفند برای ثبت كلیه داد وستدهای خود دفتر كل جداگانه نیز نگاهداری كنند
3- دفتركل نشان دهنده عملكرد روزانه تاجر است
4- موارد 1و2
37)دفتر دارایی:
1- دفتری است كه تاجر باید هر 6 ماه صورت جامعی از كلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون‌و مطالبات خود را در آن ثبت و امضا نماید
2- دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی منقول و دیون‌ و مطالبات سال گذشته خود را به ریز در آن ثبت و امضاء نماید
3- دفتری است كه تاجر با ید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی‌منقول‌و غیر منقول و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نماید
4- دفتری است كه تاجر با ید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی‌منقول و غیرمنقول ودیون و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نماید

38) ثبت معاملات قبل از پلمپ دردفاتر تجارتی طبق قانون چه حكمی دارد؟

1- می‌تواند با نظر مدیر موسسه انجام گیرد
2- لزومی به پلمپ شدن این قبیل دفاتر وجود ندارد
3- فقط شماره گذاری آنها كفایت می نماید
4- ممنوع است

39)كدام گزینه زیر در مورد ثبت تجارتی درست است؟

1- ثبت تجارتی مستلزم تنظیم اظهارنامه مخصوص می‌باشد
2- هر تاجری كه مكلف به ثبت تجارتی باشد بایستی در كلیه اسناد و صورتحسابها و نشریات خود در ایران شماره و ثبت مربوطه را درج نماید
3- ثبت تجارتی در مورد تجار را می توان مشابه ثبت احوال در مورد اشخاص حقیقی تلقی نمود
4- همه موارد
40) اسم تجارتی:
1- معرف موسسه بازرگانی است
2- جز حقوق كسبه و پیشه محسوب می شود
3- انتخاب آن اجباری است
4- 1و2 صحیح است
41) كدام دسته جزء انواع شخص حقوقی نمی‌باشد؟
1- شركتهای تجارتی
2- موسسات غیر انتفاعی
3- شهرداریها
4- دانشگاهها و مراكر فرهنگی

42) كدام گزینه جز عناصر ضروری برای تحقق شركت می‌باشد؟

1- تعدد شركاء
2- آورده مشترك
3- مشاع و مشترك بودن مالكیت اشخاص
4- همه موارد

43)براساس ماده 1 قانون ثبت شركت ها شركت ایرانی چگونه شركتی است؟

1- هر شركتی كه در ایران تشكیل و مركز تشكیل آن در ایران باشد
2- هرشركتی كه توسط شخص ایرانی در هر كجای دنیا تشكیل گردد
3- موارد 2و1
4- هیچكدام

44)كدام گروه از شركتهای زیر در برابر اشخاص ثالث تا میزان آورده خود مسئولیت دارند؟

1- شركتهای سهامی عام
2- شركت تضامنی
3- شركتهای با مسئولیت محدود
4- 1و3
45)كدام دسته از شركتهای زیر در برابر اشخاص ثالث بدون توجه به میزان آورده خود مسئولیت دارند؟
1- شركتهای سهام عام
2- شركتهای نسبی
3- شركتای تضامنی
4- موارد 3و2
46)دركدام‌دسته‌ازشركتهای‌زیریك شریك ضامن و یك یا چند شریك غیر ضامن معینی با مسئولیت محدود وجود دارد؟
1- شركتهای مختلط سهامی
2- شركتهای نسبی
3- شركتهای مختلط غیر سهامی
4- 2و3

47)كدام گزینه در رابطه با شركت سهامی درست است؟

1- شركتی است كه سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده
2- شركتی است كه مسئولیت هر یك از صاحبان سهام در رابطه با فعالیت شركت محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست
3- شركت سهامی می تواند برای انجام امور غیر تجارتی نیز تشكیل شود
4- همه موارد

48) كدام تعریف درست شركت سهامی عام است؟

1- شركتی است كه موسسین ان همه سرمایه شركت را راساً تامین كنند
2- شركتی است كه موسسین آن قسمتی از سرمایه شركت را راساً و بقیه را از طریق عرضه سهام به عموم تامین كنند
3- شركتی است كه موسسین آن همه سرمایه شركت را از طریق عرضه سهام به عموم تامین كنند
4- هیچكدام

49)حداقل سرمایه لازم برای تاسیس یا ادامه شركت سهامی عام چه مبلغ است؟

1- 10.000.000 ریال
2- 50.000.000 ریال
3- 5.000.000 ریال
4- 1.000.000 ریال

50)برای تشكیل شركت سهامی عام حداقل نیاز به چند سهامدار می‌باشد؟

1- حداقل 3نفر
2- حداقل 5 نفر
3- حداقل7 نفر
4- نامحدود

51) چنانچه عبارت شركت سهامی عام همراه با نام شركت سهامی عام نیاید چه مسئله‌ای اتفاق می‌افتد؟

1- تشكیل شركت مورد ندارد
2- منظور شركت سهامی خاص می باشد
3- احكام راجع به شركت های تضامنی در مورد شركاء اعمال می شود
4- موارد2و3
52) كدام گزینه در مورد سهام موجود در شركت سهامی عام درست است؟
1- ارزش اسمی هر سهم 10.000 ریال است
2- هر سهم نشان دهنده میزان مشاركت، تعهدات و حقوق دارنده آن در شكرت سهامی است
3- ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال
4- موارد 2و1

53)سهام ممتازه دارای چه خصوصیاتی هستند؟

1- داشتن تعداد آرای بیشتر از سهامداران عادی
2- تخصیص درصدی از سود قابل تقسیم به سهامداران ممتازه
3- حق تعیین یك یا چند عضو هیات مدیره
4- همه موارد

54)اركان مورد نیاز شركت های سهامی كدامند؟

1- مجمع عمومی صاحبان سهام
2- هیئت مدیره
3- بازرس
4- همه موارد فوق
55)كدام موارد از شرایط انحلال شركت های سهامی عام هستند؟
1- انقضای مدت شركت
2- ورشكستگی شركت
3- تعمیم مجمع عمومی فوق العاده
4- همه موارد

56)انحلال قانون در كدام مورد زیر صورت می گیرد؟

1- زمانی كه اشخاص ذینفع به دلایل مشخص از دادگاه ذیصلاح درخواست انحلال شركت را بنمایند
2- مواردی كه دادگاه پس از احراز این امر كه استمرار شخصیت حقوقی شركت فاقد فایده عملی است
3- مواردی كه دادگاه پس از احراز این امر كه استمرار شخصیت حقوقی شركت موجب ورود زیان به حقوق اشخاص ثالث باشد
4- موارد3و2

57) كدام مورد درباره انحلال شركت سهامی درست است؟

1- در مرحله تصفیه مدیران شركت عنوان ((مدیران تصفیه)) را خواهند داشت
2- شركت به مجرد تصمیم به انحلال شركت در حال تصفیه محسوب می‌شود
3- تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شركت با قی خواهد ماند
4- همه موارد

58) حداقل سرمایه برای شركت سهامی خاص كدام رقم پیش بینی می‌شود؟

1-5.000.000 ریال
2-10.000.000 ریال
3-1.000.000 ریال
4- هیچ مبلغ خاصی نمی‌باشد

59)تعداد شركای شركت سهامی خاص چند تعداد است؟

1- همواره 3 نفر شخص حقیقی یا حقوقی
2- نباید از سه نفر شخص حقیقی و یا حقوقی كمتر باشد
3- نیابد از سه نفر شخص حقیقی بیشتر باشد
4- نبایداز سه نفر شخص حقوقی بیشتر باشد
60)برای تبدیل شركت سهامی خاص به شركت سهامی عام رعایت كدامیك از ضوابط زیر ضروری است؟
1- حداقل تعدا شركاء
2- هیچ شرطی لازم نیست
3- حداقل سرمایه
4- موارد1و3

61)برای تشكیل شركت تعاونی چه تعدادی لازم است؟

1- حداقل3 نفر از ارباب حرف
2- حداقل 5 نفر از ارباب حرف
3- حداقل 7 نفر از ارباب حرف
4- هیچ محدودیت موجود نمی‌باشد
62) كدام‌دسته‌ازشركت‌های‌ذیل از مقرراتی جدا از قانون تجارت متابعت نموده و از لحاظ تعداد شركا محدود نمی‌باشد؟
1- شركت سهامی عام
2- شركت تعاونی
3- شركت سهامی خاص
4- شركت تضامنی

63)یكی از فرق های شركت با مسئولیت محدود و شركت سهامی كدام است؟

1- دوشركت با مسئولیت محدود سرمایه همان شركت سهامی به سهام متساوی القیمه تقسیم می‌شود
2- دوشركت با مسئولیت محدود سرمایه همان شركت سهامی به سهام متساوی القیمه تقسیم و تجزیه نمی‌شود
3- اصلا موضوع سرمایه مطرح نمی‌باشد
4- هیچكدام

64)كدام مورد در مورد شركت تضامنی مصداق دارد؟

1- شركاء در برابر اشخاص ثالث بیش از میزان آورده مسئولیت دارند
2- ورشكستگی شركت ملازمه قانونی با ورشكستگی شركاء ندارد
3- مسئولیت‌تضامنی‌زمانی‌می‌تواندازسوی‌اشخاص ثالث ادعا شود كه شركت حسب مورد و براساس ضوابط منحل شود
4- همه موارد

65) اركان یك شركت تعاونی كدام است؟

1- مجمع عمومی
2- هیئت مدیره
3- بارزس یا بازرسان
4- تمامی موارد

66)كدام دسته جزء خصوصیات اسناد تجارتی می‌باشد؟

1- قابلیت نقل و انتقال معامله
2- وسیله انتقال طلب یا دین
3- وسیله پرداخت و تحصیل اعتبار
4- تمامی موارد

67)اسناد تجارتی نوعاً در زمره كدام دسته اسناد هستند؟

1- اسناد رسمی
2- اسناد عادی
3- اسناد رسمی وعادی
4- هیچكدام
68) منظور از اسناد تجارتی خاص كدام است؟
1- برات
2- سفته
3- چك
4- همه موارد
69) برات سندی است كه:
1- براتكش به شخص دیگر دستور می‌دهد تا مبلغ معین در متن ورقه برات را در موعدمعین در وجه یا به حواله كرد شخص ثالث بپردازد
2- براتكش به شخص دیگر دستور می دهد تا هر مبلغی را در متن ورقه برات به حواله كرد شخص ثالث بپردازد
3- براتكش به شخص ثالث دستور می دهد تا مبلغ معین در متن ورقه برات را در موعد مقرر در وجه یا به حواله كرد اشخاص بپردازد
4- هیچكدام
70) كدامیك جزء شرایط برات هستند:
5- تعیین مبلغ برات
6- تاریخ تحریر كه همان تاریخ صدور به روز و ماه و سال است
7- تاریخ تادیه وجه برات (سررسید)
8- همه موارد

71) كدام مورد درباره برات درست است؟

1- برای فراهم شدن امكان مطالبه مبلغ برات دارنده برات بایستی برات را به رویت برات‌گیر برساند
2- قبول كننده برات حق نكول ندارد و مكلف است وجه برات را در وعده تأدیه كند
3- انتقال برات بوسیله ظهر نویسی به عمل می اید
4- همه موارد

72) منظور از برات رحوعی چیست؟

1- منظورهمان واخواست تام است
2- دارنده برات می‌تواند پس از اعتراض برای‌دریافت وجه آن به صدور برات بر عهده برات دهنده یا یكی از ظهر نویس ها اقدام نماید
3- امتناع از تادیه وجه برات است
4- همه موارد

73) اعتراص برات در چه مواردی به عمل می‌آید؟

1- در مورد نكول
2- امتناع از قبول
3- امتناع ازنكول و عدم تأدیه نكول
4- همه موارد

74) صورت چك با توجه به قانون تجارت چگونه است؟

1- چك وسیله‌ای‌جهانی برای پرداخت ‌است
2- چك را بر روی هر ورقه‌ای می‌

نظرات

:: یکشنبه 14 مهر 1392 12:48 ب.ظ

merciiiiiiiiiiiiiiiiii

:: جمعه 3 مهر 1388 07:52 ب.ظ

dastet dard nakone

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت