تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - سوالات حقوق تجارت

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
۱)به طور كلی از نظر حقوقی شخص به چند دسته تقسیم می‌شود؟
1- به سه دسته: شخص حقیقی، شخص حقوقی و شخص طبیعی
2- به دودسته شخص‌حقیقی یا طبیعی و شخص حقوقی
3- به دودسته شخص حقیقی و شخص طبیعی
4- به سه دسته شخص حقوقی، شخص حقیقی و شخص ثالث
2) كدام گزینه زیر درست است؟
1- شخص حقیقی همان افراد از نوع بشر صرف نظر از ویژگیهای اختصاصی آن ها است
2- شخص حقوقی امر اعتباری غیر قابل لمس و رویت می باشد
3- شخص حقیقی یا شخص طبیعی موجود قابل لمس و رویت می باشد
4- همه موارد فوق

3) اشخاص از نظر نتیجه و حاصل فعالیت به چند گروه تقسیم می‌شوند؟

1- اشخاص حقوقی خصوصی
2- اشخاص حقوقی عمومی
3- اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی عمومی
4- هیچكدام

4) در موارد سكوت، نقص و یا اجمال حقوق تجارت كدام گزینه درست است؟

1- بایستی به قواعد حقوق مدنی مراجعه نمود
2- باید به تصمیمات خبرگان تجاری مراجعه نمود
3- در آن مورد خاص هیچ نوع عملی نمی توان انجام داد
4- آن عمل تجاری را باید كان لم یكن تلقی نمود

5)در رابطه با شمول حقوق تجارت كدام گزینه زیر درست نمی‌باشد؟

1- اصولاً حقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت را تنظیم می كند
2- اصولاً حقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت و تولیدات كشاورزی را تنظیم می‌كند
3- اصولاًحقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت و استخراج و نظایر آن را تنظیم می‌كند
4- گزینه های 2و3

6)كدامیك جز منابع حقوق نمی‌باشد؟

1- قانون
2- رویه قضایی
3- تشكیلات قضایی
4- عرف و عادت حقوقی

7) منظور از عرف و عادت در حقوق تجارت كدام است؟

1- قواعد و اصول معمول به تجار و بازرگانان در روابط تجارتی
2- قواعد و اصول مربوط به تجارت خارجی است
3- آداب و رسوم جامعه است
4- اصول اولیه زندگی اجتماعی است

8) رسوم حقوقی تجارت به چه معنی می‌باشد؟

1- اصولی‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده و فقط یكی از طرفین معامله بطور ضمنی خود را مشمول و ملزم به آن بداند
2- اصولی‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده‌وفقط یكی از طرفین معامله بطور مكتوب خود را مشمول و ملزم به آن بداند
3- اصولی‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده و طرفین معامله بطور ضمنی خود را مشمول و ملزم به آن بدانند
4- اصولی‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده وطرفین معامله بطور مكتوب و باصراحت‌خودرا مشمول و ملزم به آن بدانند
9)تفاوت عرف وعادت حقیقی با قانون درچیست؟
1-در این است‌كه در مورد عرف وعادت حقوقی احتمال‌تردید وجود دارد
2- عرف و عادت حقوقی همان قانون است
3- در این است‌كه عرف وعادت حقوقی فاقد ضمانت اجراست
4- موارد 3و1

10)منظور از رویه قضایی كدام گزینه است؟

1- استنباط قضات دادگاهها از قوانین و مقررات است
2- استنباط قضات دادگاهها از ادله ارائه شده توسط افراد در دادگاههاست
3- استنباط مردم از قوانین و مقررات است
4- استنباط عامه مردم و قضات دادگاهها از قوانین و مقررات است

11)كدام مورد زیر در مورد انواع معاملات تجارتی درست نمی باشد؟

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منتقول به تقصد فروش یا اجاره و تصدی به حمل و نقل به هر نحوی كه باشد
2- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملكاری و تصدیی به عملیات حراجی
3- تاسیس و بكار انداختن هر قسم كارخانه كه برای رفع حوائج شخصی باشد ومعاملات تجارتی كه صرفا بین تاجر باشد
4- عملایت بیمه و هر قسم عملیات صرافی و بانكی

12)كدام مورد راجع به دسته بندی معاملات تجارتی درست است؟

1- معاملات تجارتی به سه دسته ذاتی، تشبیهی و تبعی تقسیم می‌شوند
2- معاملات تجارتی به سه دسته ذاتی، مطلق و تشبیهی تقسیم می‌شوند
3- معاملات تجارتی به سه دسته اصلی، تشبیهی و تبعی تقسیم می شوند
4- هیچیك از موارد فوق

13) به موجب قانون كدام گزینه معنی درست بیع است؟

1- تملیك عین
2- تملیك عین به عوض معلوم
3- تملیك عین به عوض نامشخص
4- موارد 3و2

14) شرایط صحت معامله یا عقد كدامست؟

1- قصد ورضای طرفین، بلوغ، رشد، مورد معامله كه بایستی مال معین و قابل تسلیم باشد
2- قصد ورضای طرفین، بلوغ، مورد معامله كه بایستی مال معین ومشروعیت جهت معامله
3- قصد و رضای طرفین ، مشروعیت، عقل و بلوغ
4- اراده طرفین به ایجاد رابطه حقوقی، بلوغ، عقل و مشروعیت
15) مال منقول عبارتست از :
1- به نقل از گفتار شخصی به فرد تعلق گیرد
2- مالی كه قابلیت جابجایی دارد
3- مال منقول مصداق حقوقی ندارد
4- تلف شدن یا نقص و عیب خود مال در حین جابجایی مشكلی را ایجاد نمی‌نماید.

16)كدام گزینه زیر درست تر است؟

1- قصد فروش در‌مورد معاملات تجارتی كفایت می‌نماید
2- تحقق سوددر مورد تجارتی تلقی شدن معالمه ضرورت دارد
3- قصد فروش در مورد تجارتی تلقی شدن معامله تجارتی كفایت می نماید و ضرورتی ندارد كه سودی تحقق یابد
4- مورد 1و2 درست است

17) كدامیك از معاملات زیر تجارتی محسوب می شوند؟

1- هرگاه شخصی قصد فروش و كسب سود مادی داشته باشد لكن در عمل مال وی تلف و یا فاسد شود
2- هرگاه شخصی قصد فروش و كسب سود مادی داشته باشد لكن به دلیل تبلیغ یا رقابت اقدام به توزیع رایگان نماید
3- مواردی كه به قصد مصرف درامورخیریه و یا كمك به دیگران انجام می شود
4- موارد 2و1

18) كدام مورد درباره عملیات دلالی صحت دارد؟

1- دلال مسئول هرگونه تقصیر خود فقفط برای یكی از طرفین معامله است
2- دلال هیچگونه مسئولیتی در قبال طرفین معامله ندارد
3- دلال مسئول هرگونه تقصیر خود در مقابل هر یك از طرفین باشد
4- دلال می‌توان پاسخگو با شد یا نباشد

19) كدام گزینه زیر درست است؟

1- در هر صورتیكه فسخ معامله صورت گیرد دلال از مطالبه اجرت ساقط نمی‌شود
2- در صورت اقلاله تفاسخ حق دلال برای مطالبه اجرت ساقط می شود
3- در صورتیكه فسخ معالمه مستند به دلال باشد حق دلال برای مطالبه اجرت ساقط می‌شود
4- موارد 3و1

20)كدام یك از نهادهای زیر مرجع تشخیص عملیات بانكی در ایران تعیین شده اند؟

1- شورای اقتصاد
2- شورای عالی اداری
3- شورای پول و اعتبار
4- شورای نگهبان
21) چنانچه یك تولید كننده محصولات كشاورزی به منظور عرضه تولید خود كارگاه یا واحد بسته بندی ایجاد نماید بر اساس بند 14 از ماده 12 ق.ت؟
1- اقدام وی یك معامله تجارتی محسوب می‌گردد
2- اقدام وی یك معامله تجارتی محسوب نمی‌گردد
3- وی مرتكب یك عمل تولیدی شده است
4- وی مرتكب یك عمل خدماتی شده است

22)تصدی به محل و نقل در چه صورتی تجاری محسوب می شود؟

1- تحت هر شرایطی تجاری است
2- فقط زمانی كه به حمل و نقل كالا ماسفر در مقابل دریافت وجه مبادرت نماید تجاری است
3- حتی در صورتیكه فقط برای حمل ونقل كارمندان خودنیز باشد تجاری محسوب می‌شود
4-موارد3و2

23) كدام گزینه زیر درست است؟

1- متصدی نمایشگاههای ترویجی و تبلیغی در راستای انتفاع مادی تجاری محسوب نمی شود
2- متصدی حراج با در اختیار قراردادن محل حراج واسطه گردش كالا می‌باشد
3- متصدی نمایشگاههای ترویجی و تبلیغی در راستای عدم انتفاع مادی تجاری محسوب می شود
4- راننده‌تاكسی كه ازتاكسی برای حمل ونقل مسافر استفاده می كند متصدی حمل و نقل محسوب می‌شود.
24)هرگاه یك فرد هنرمند مبادرت به اجرای نمایشگاهی به منظور عرصه آثار هنری خودمی نماید عمل وی:
1- یك عمل تاجری تلقی می گردد
2- عمل تاجری تلقی نمی گردد
3- چنانچه تعدادی از هنرمندان به این عمل مبادرت ورزند تجاری محسوب می شود
4- موارد 3و2 درست است

25) كدام مورد در رابطه با معاملات تشبیهی صحیح است؟

1- چون در گردش ثروت دخالتی ندارد رد زمره اعمال تجارتی شمرده نمی شود
2- به مصالحی از جمله فایده عملی، آنها را در فهرست معاملات تجارتی منظور نموده اند
3- تصدی به هر نوع تاسیساتی كه برای انجام بعضی از امور ایجاد می شود معاملات تشبیهی تلقی می گردند
4- همه موارد

26) كدام گزینه زیر در رابطه با معاملات تبعی یا نسبی درست است؟

1-این گزینه معاملات به اعتبار اینكه توسط تاجر یا به ضمیمه عمل تجارتی انجام می شود معامله تجارتی به شمار می آیند
2- كلایه معاملاتی كه اجزا یا خدمه تاجر برای امورتجارتی ارباب خود مینمایند جز معاملات تبعی هستند
3- كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بانكها كه در آن طرفین تاجر باشند
4- همه موارد
 
 
27) به موجب حكم مقرر د رماده 1 قانون تجارت تاجر:
1-كسی است كه شغل رسمی خود را معاملات تجارتی قراردهد
2- كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرارد هد
3- آن دسته اشخاص حقوقی هستند كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد
4- آن دسته از اشخاص حقیقی هستند كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قراردهد

28)كدام گزینه زیر در رابطه با تعریف شغل درست است؟

1- شعل عبارتست از فعالیت موقت یا غیر موقت كه برای شاغل منشا درآمد و یا فایده مادی باشد و یا فعالیت برای رسیدن به چنین فایدهای
2- شغل فعالیتی است كه در نتیجه آن، طی مراحل مختلف چرخه اقتصاد، كالا تولید و یا خدمت ارائه می شود نیا نیاز مادی و یا غیر ماد یا اشخاص در جامعه مرتفع گردد

29)كدامیك شرط وجود اهلیت تمتع برای شخص می‌باشد؟

1- بلوغ
2- عقل
3- زنده بودن
4- موارد1و3

30)كدام گزینه زیر درباره اهلیت درست نمی باشد؟

1- منظور از اهلیت توانایی بهرمند شدن است
2- منظور از اهلیت، اهل یك كشور بودن است
3- منظور از اهلیت، توانایی اعملا و اجرای حق است
4- منظور از اهلیت، دارا شدن حق است

31)كدام گزینه زیر در مورد اشتغال درست است؟

1- اصل بر آزادی اشتغال است
2- در برخی موارد طبق ضوابط برای اشتغال به امری شرط یا محدودیت و یا ممنوعیت صریح وجود دارد
3- برخی از مشاغل مانعه الجمع با شغل دیگری می‌باشند(مانند قضاوت)
4- همه موارد
32) نام دیگر دفاتر تجارتی:
1- دفاتر عملكردی
2- دفاتر قانونی
3- دفاتر بازرگانی
4- دفاتر حقوقی
33)كدامیك جز دفاتر تجارتی نمی‌باشد؟
1- دفتر روزنامه
2- دفتر كل
3- دفتر كپیه
4- دفتر اندیكاتور

34)كدام گزینه در مورد دفتر روزنامه درست است؟

1- تاجر بایستی همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود را در آن دفتر ثبت نماید
2- مندرجات دفتر روزنامه بایستی متضمن جزئیات حقوق و تعهدات صاحب آن باشد
3- دفتر روزنامه نشان دهنده عملكرد روزانه تاجر است
4- همه موارد
35)درمواردی‌كه‌اشخاص‌از سیستم‌های‌مكانیكی‌یاالكترونیكی حسابداری استفاده می كنند بایستی خلاصه اسناد را حداقل:
1- ماهی یكبار در دفتر روزنامه ثبت كنند
2- به طورهفتگی در دفتر نوزنامه ثبت كنند
3- هر 6 ماه یكبار
4- لزومی به ثبت كردن در دفتر روزنامه نمی‌باشد
 

36)كدام گزینه در مورد دفتر كل درست است؟

1- تاجر باید كلیه معاملات خود را حداقل هفته ای یك مرتبه ار دفتر روزنامه جدا كرده و انواع محتلف ان را جدا كرده و در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند
2- اشخاصی‌كه‌‌‌ازاین‌نوع‌دفاتر استفاده ‌می‌كنند مكلفند برای ثبت كلیه داد وستدهای خود دفتر كل جداگانه نیز نگاهداری كنند
3- دفتركل نشان دهنده عملكرد روزانه تاجر است
4- موارد 1و2
37)دفتر دارایی:
1- دفتری است كه تاجر باید هر 6 ماه صورت جامعی از كلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون‌و مطالبات خود را در آن ثبت و امضا نماید
2- دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی منقول و دیون‌ و مطالبات سال گذشته خود را به ریز در آن ثبت و امضاء نماید
3- دفتری است كه تاجر با ید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی‌منقول‌و غیر منقول و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نماید
4- دفتری است كه تاجر با ید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی‌منقول و غیرمنقول ودیون و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نماید

38) ثبت معاملات قبل از پلمپ دردفاتر تجارتی طبق قانون چه حكمی دارد؟

1- می‌تواند با نظر مدیر موسسه انجام گیرد
2- لزومی به پلمپ شدن این قبیل دفاتر وجود ندارد
3- فقط شماره گذاری آنها كفایت می نماید
4- ممنوع است

39)كدام گزینه زیر در مورد ثبت تجارتی درست است؟

1- ثبت تجارتی مستلزم تنظیم اظهارنامه مخصوص می‌باشد
2- هر تاجری كه مكلف به ثبت تجارتی باشد بایستی در كلیه اسناد و صورتحسابها و نشریات خود در ایران شماره و ثبت مربوطه را درج نماید
3- ثبت تجارتی در مورد تجار را می توان مشابه ثبت احوال در مورد اشخاص حقیقی تلقی نمود
4- همه موارد
40) اسم تجارتی:
1- معرف موسسه بازرگانی است
2- جز حقوق كسبه و پیشه محسوب می شود
3- انتخاب آن اجباری است
4- 1و2 صحیح است
41) كدام دسته جزء انواع شخص حقوقی نمی‌باشد؟
1- شركتهای تجارتی
2- موسسات غیر انتفاعی
3- شهرداریها
4- دانشگاهها و مراكر فرهنگی

42) كدام گزینه جز عناصر ضروری برای تحقق شركت می‌باشد؟

1- تعدد شركاء
2- آورده مشترك
3- مشاع و مشترك بودن مالكیت اشخاص
4- همه موارد

43)براساس ماده 1 قانون ثبت شركت ها شركت ایرانی چگونه شركتی است؟

1- هر شركتی كه در ایران تشكیل و مركز تشكیل آن در ایران باشد
2- هرشركتی كه توسط شخص ایرانی در هر كجای دنیا تشكیل گردد
3- موارد 2و1
4- هیچكدام

44)كدام گروه از شركتهای زیر در برابر اشخاص ثالث تا میزان آورده خود مسئولیت دارند؟

1- شركتهای سهامی عام
2- شركت تضامنی
3- شركتهای با مسئولیت محدود
4- 1و3
45)كدام دسته از شركتهای زیر در برابر اشخاص ثالث بدون توجه به میزان آورده خود مسئولیت دارند؟
1- شركتهای سهام عام
2- شركتهای نسبی
3- شركتای تضامنی
4- موارد 3و2
46)دركدام‌دسته‌ازشركتهای‌زیریك شریك ضامن و یك یا چند شریك غیر ضامن معینی با مسئولیت محدود وجود دارد؟
1- شركتهای مختلط سهامی
2- شركتهای نسبی
3- شركتهای مختلط غیر سهامی
4- 2و3

47)كدام گزینه در رابطه با شركت سهامی درست است؟

1- شركتی است كه سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده
2- شركتی است كه مسئولیت هر یك از صاحبان سهام در رابطه با فعالیت شركت محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست
3- شركت سهامی می تواند برای انجام امور غیر تجارتی نیز تشكیل شود
4- همه موارد

48) كدام تعریف درست شركت سهامی عام است؟

1- شركتی است كه موسسین ان همه سرمایه شركت را راساً تامین كنند
2- شركتی است كه موسسین آن قسمتی از سرمایه شركت را راساً و بقیه را از طریق عرضه سهام به عموم تامین كنند
3- شركتی است كه موسسین آن همه سرمایه شركت را از طریق عرضه سهام به عموم تامین كنند
4- هیچكدام

49)حداقل سرمایه لازم برای تاسیس یا ادامه شركت سهامی عام چه مبلغ است؟

1- 10.000.000 ریال
2- 50.000.000 ریال
3- 5.000.000 ریال
4- 1.000.000 ریال

50)برای تشكیل شركت سهامی عام حداقل نیاز به چند سهامدار می‌باشد؟

1- حداقل 3نفر
2- حداقل 5 نفر
3- حداقل7 نفر
4- نامحدود

51) چنانچه عبارت شركت سهامی عام همراه با نام شركت سهامی عام نیاید چه مسئله‌ای اتفاق می‌افتد؟

1- تشكیل شركت مورد ندارد
2- منظور شركت سهامی خاص می باشد
3- احكام راجع به شركت های تضامنی در مورد شركاء اعمال می شود
4- موارد2و3
52) كدام گزینه در مورد سهام موجود در شركت سهامی عام درست است؟
1- ارزش اسمی هر سهم 10.000 ریال است
2- هر سهم نشان دهنده میزان مشاركت، تعهدات و حقوق دارنده آن در شكرت سهامی است
3- ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال
4- موارد 2و1

53)سهام ممتازه دارای چه خصوصیاتی هستند؟

1- داشتن تعداد آرای بیشتر از سهامداران عادی
2- تخصیص درصدی از سود قابل تقسیم به سهامداران ممتازه
3- حق تعیین یك یا چند عضو هیات مدیره
4- همه موارد

54)اركان مورد نیاز شركت های سهامی كدامند؟

1- مجمع عمومی صاحبان سهام
2- هیئت مدیره
3- بازرس
4- همه موارد فوق
55)كدام موارد از شرایط انحلال شركت های سهامی عام هستند؟
1- انقضای مدت شركت
2- ورشكستگی شركت
3- تعمیم مجمع عمومی فوق العاده
4- همه موارد

56)انحلال قانون در كدام مورد زیر صورت می گیرد؟

1- زمانی كه اشخاص ذینفع به دلایل مشخص از دادگاه ذیصلاح درخواست انحلال شركت را بنمایند
2- مواردی كه دادگاه پس از احراز این امر كه استمرار شخصیت حقوقی شركت فاقد فایده عملی است
3- مواردی كه دادگاه پس از احراز این امر كه استمرار شخصیت حقوقی شركت موجب ورود زیان به حقوق اشخاص ثالث باشد
4- موارد3و2

57) كدام مورد درباره انحلال شركت سهامی درست است؟

1- در مرحله تصفیه مدیران شركت عنوان ((مدیران تصفیه)) را خواهند داشت
2- شركت به مجرد تصمیم به انحلال شركت در حال تصفیه محسوب می‌شود
3- تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شركت با قی خواهد ماند
4- همه موارد

58) حداقل سرمایه برای شركت سهامی خاص كدام رقم پیش بینی می‌شود؟

1-5.000.000 ریال
2-10.000.000 ریال
3-1.000.000 ریال
4- هیچ مبلغ خاصی نمی‌باشد

59)تعداد شركای شركت سهامی خاص چند تعداد است؟

1- همواره 3 نفر شخص حقیقی یا حقوقی
2- نباید از سه نفر شخص حقیقی و یا حقوقی كمتر باشد
3- نیابد از سه نفر شخص حقیقی بیشتر باشد
4- نبایداز سه نفر شخص حقوقی بیشتر باشد
60)برای تبدیل شركت سهامی خاص به شركت سهامی عام رعایت كدامیك از ضوابط زیر ضروری است؟
1- حداقل تعدا شركاء
2- هیچ شرطی لازم نیست
3- حداقل سرمایه
4- موارد1و3

61)برای تشكیل شركت تعاونی چه تعدادی لازم است؟

1- حداقل3 نفر از ارباب حرف
2- حداقل 5 نفر از ارباب حرف
3- حداقل 7 نفر از ارباب حرف
4- هیچ محدودیت موجود نمی‌باشد
62) كدام‌دسته‌ازشركت‌های‌ذیل از مقرراتی جدا از قانون تجارت متابعت نموده و از لحاظ تعداد شركا محدود نمی‌باشد؟
1- شركت سهامی عام
2- شركت تعاونی
3- شركت سهامی خاص
4- شركت تضامنی

63)یكی از فرق های شركت با مسئولیت محدود و شركت سهامی كدام است؟

1- دوشركت با مسئولیت محدود سرمایه همان شركت سهامی به سهام متساوی القیمه تقسیم می‌شود
2- دوشركت با مسئولیت محدود سرمایه همان شركت سهامی به سهام متساوی القیمه تقسیم و تجزیه نمی‌شود
3- اصلا موضوع سرمایه مطرح نمی‌باشد
4- هیچكدام

64)كدام مورد در مورد شركت تضامنی مصداق دارد؟

1- شركاء در برابر اشخاص ثالث بیش از میزان آورده مسئولیت دارند
2- ورشكستگی شركت ملازمه قانونی با ورشكستگی شركاء ندارد
3- مسئولیت‌تضامنی‌زمانی‌می‌تواندازسوی‌اشخاص ثالث ادعا شود كه شركت حسب مورد و براساس ضوابط منحل شود
4- همه موارد

65) اركان یك شركت تعاونی كدام است؟

1- مجمع عمومی
2- هیئت مدیره
3- بارزس یا بازرسان
4- تمامی موارد

66)كدام دسته جزء خصوصیات اسناد تجارتی می‌باشد؟

1- قابلیت نقل و انتقال معامله
2- وسیله انتقال طلب یا دین
3- وسیله پرداخت و تحصیل اعتبار
4- تمامی موارد

67)اسناد تجارتی نوعاً در زمره كدام دسته اسناد هستند؟

1- اسناد رسمی
2- اسناد عادی
3- اسناد رسمی وعادی
4- هیچكدام
68) منظور از اسناد تجارتی خاص كدام است؟
1- برات
2- سفته
3- چك
4- همه موارد
69) برات سندی است كه:
1- براتكش به شخص دیگر دستور می‌دهد تا مبلغ معین در متن ورقه برات را در موعدمعین در وجه یا به حواله كرد شخص ثالث بپردازد
2- براتكش به شخص دیگر دستور می دهد تا هر مبلغی را در متن ورقه برات به حواله كرد شخص ثالث بپردازد
3- براتكش به شخص ثالث دستور می دهد تا مبلغ معین در متن ورقه برات را در موعد مقرر در وجه یا به حواله كرد اشخاص بپردازد
4- هیچكدام
70) كدامیك جزء شرایط برات هستند:
5- تعیین مبلغ برات
6- تاریخ تحریر كه همان تاریخ صدور به روز و ماه و سال است
7- تاریخ تادیه وجه برات (سررسید)
8- همه موارد

71) كدام مورد درباره برات درست است؟

1- برای فراهم شدن امكان مطالبه مبلغ برات دارنده برات بایستی برات را به رویت برات‌گیر برساند
2- قبول كننده برات حق نكول ندارد و مكلف است وجه برات را در وعده تأدیه كند
3- انتقال برات بوسیله ظهر نویسی به عمل می اید
4- همه موارد

72) منظور از برات رحوعی چیست؟

1- منظورهمان واخواست تام است
2- دارنده برات می‌تواند پس از اعتراض برای‌دریافت وجه آن به صدور برات بر عهده برات دهنده یا یكی از ظهر نویس ها اقدام نماید
3- امتناع از تادیه وجه برات است
4- همه موارد

73) اعتراص برات در چه مواردی به عمل می‌آید؟

1- در مورد نكول
2- امتناع از قبول
3- امتناع ازنكول و عدم تأدیه نكول
4- همه موارد

74) صورت چك با توجه به قانون تجارت چگونه است؟

1- چك وسیله‌ای‌جهانی برای پرداخت ‌است
2- چك را بر روی هر ورقه‌ای می‌


طبقه بندی: سوالات و آزمون های حقوقی (ورودی کانون وکلا -کارشناسی ارشد و...)، 

تاریخ : جمعه 16 آذر 1386 | 09:12 ق.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نقش اماره قضایی در عدالت قضایی
مباحث کاربردی -اجرای مهریه و چک در اداره ثبت
نمونه سوال اختبار -حقوق تجارت-ورشکستگی
نمونه سوال اختبار -حقوق مدنی-اجاره
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.