تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - راهنمای منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حقوق

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

 

 

 

www.persianlaw.tk

 

 

www.persianlaw.tk

 

منابع كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی سراسری

الف ) حقوق جزای عمومی

منابع پایه ( جهت مطالعه)  

حقــوق جزای عمــومی : دکتر صانعی ( ۲ مجلد )

   “      “       “         : دکتر محـسنی  (۳ مجلد )   

   “        “        “     : دکتر باهـری ( ۱ مجلد )

منابع طرح سوال

حقوق جزای عمومی     :  دکتر نــوربها ( ۱ مجلد)

“        “          “       :     دکتر گلدوزیان ( ۱ مجلد )

 “         “      “          :      دکتر اردبیلی   ( ۲ مجلد )

ب ) حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی ۱

جرایم علیه اشخاص : دکتر محمدهـــادی صـادقی

جرایم علیه اشخاص : دکتر  حسین آقــــــــائی نیا ( ۲ مجلد ) 

حقوق جزای اختصاصی ۲

جرایم علیه اموال : دکتر حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزای اختصاصی ۳ 

 جرایم علیه امنیت : دکتر حسین میرمحمدصادقی

منابع تکمیلی حقوق جزای اختصاصی:

 جرایم علیه اشخاص : بهمن حسینجانی

 محشای قانون مجازات اسلامی : دکتر گلدوزیان

 جرایم علیه امنیت :  دکتر ضیاالدین پیمانی


 ج ) آیین دادرسی کیفری 


 کتب : 

دوره ۵ جلدی آ.د.ک    :  دکتر محمود آخوندی

دوره ۲ جلدی آ.د.ک   :  دکتر محمد آشوری  

شرح قانون آ.د.ک : دکتر عباس زراعت و مهاجری (۲ مجلد)

قوانین :

قانون آیین دادرسی کیفری 

قانون تشکیل دادسرا و آیین نامه مربوطه

آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت

آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

آیین دادرسی جرایم مطبوعاتی (قانون مطبوعات)

قانون حفظ حقوق شهروندی (۱۳۸۳)

آیین نامه شورای حل اختلاف

د ) متون فقه

تحریر الروضه البهیه : شهید ثانی ترجمه : استاد فرامرز دادمرزی ( فقه استدلالی )

لمعه دمشقیه : شهید اول ترجمه : علی شیروانی ( ۲ مجلد)

تست و متن متون فقه :  اسدا... لطفی  

 

هـ ) متون حقوقی به زبان خارجی

زبان عمومی : 

لغت :   Essential words for Toefl  

گرامر  :                 Barons

زبان تخصصی حقوقی :

  Law made Simple

   GCSE Law   

  Law texts 


منابع كارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی:

حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین..................................................دكتر سید حسین صفایی

حقوق مدنی(2) اموال و مالكیت............................................................دكتر ناصر كاتوزیان


حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی...........................................................دكتر ناصر كاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دكتر درودیان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهیدی

حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی............................................................دكتر ناصر كاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دكتر درودیان

حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دكتر صفایی - دكتر اسدالله امامی

حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دكتر ناصر كاتوزیان

حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث......................................................دكتر ناصر كاتوزیان

قانون مدنی در نظم حقوق كنونی..................................................دكتر ناصر كاتوزیان

قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی

حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 ).........................................دكتر اسكینی-دكتر عرفانی

قانون تجارت

قانون تصفیه امور ورشكستگی

قانون صدور چك

آئین دادرسی مدنی و بازرگانی............................................دكتر سید محسن محمدزاده افشار

كتاب های دكتر شمس

قانون آئین دادرسی جدید

قانون اجرای احكام مدنی

متون فقه:

لمعه دمشقیه (متون 1 و 2)....................................................................دكتر شیروانی-  جزوه متون فقه(1) دكتر شكاری

خلاصه شرح لمعه شهید ثانی..........................................................رضا شكری نشر پردازش


متون حقوقی:
 Law text
 Law made simple
  G.C.S.E law

نصف سوالات كنكور كارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر
 
حقوق اساسی

حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی


حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمی

حقوق مدنی تعهدات

حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان

حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیان

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی

جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زاده

سازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده

جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی

منشور سازمان ملل متحد

حقوق بین الملل خصوصی ....................... دكتر نصیری و دكتر بهشید ارفع نیا

تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علی الماسی

متون حقوقی

Law Text  .............................................................................دکتر افتخار جهرمی

Law Made Simple..............................................................................پادفیلد

 Gees Law ............................................................................................براون

 Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford
 

منابع كارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

زبان (انگلیسی یا فرانسه)

حقوق مدنی

حقوق تجارت

حقوق بین الملل عمومی.....................................................دكتر ضیایی بیگدلی

حقوق بین الملل خصوصی .......................دكتر نصیری و دكتر بهشید ارفع نیا

تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علی الماسی


منابع كارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالكیت فكری

                          
حقوق مدنی

زبان (انگلیسی یا فرانسه)

حقوق تجارت

متون فقه

   
منابع كارشناسی ارشد حقوق بین الملل  محیط زیست
                 
زبان (انگلیسی یا فرانسه)

حقوق اداری.................................دكتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی و دكتر ابوالحمد

حقوق جزای اختصاصی

حقوق بین الملل عمومی

جهت اطلاع از ضرایب به لینک زیر مراجعه کنید :

http://www.dadafarin.com/Refrences/Tendency.pdfمنابع آزمون دكتری منابع آزمون دكتری دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسی


الف ـ آیین دادرسی كیفری

1- حقوق بشر ، مفاهیم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوری
2- عدالت كیفری(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوری
3- تاملاتی در حقوق تطبیقی(جلد دوم) ، مقاله تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب، دكتر محمد آشوری
4- كتاب جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین، دكتر محمد آشوری
5- علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ایران)جلد دوم، مقاله جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین دكتر محمد آشوری

ب ـ حقوق جزای عمومی

1- تقریرات دكتر حسین آقایی نیا
2- تقریرات دكتر محسن رهامی

ج ـ حقوق جزای اختصاصی

1- جرایم علیه اشخاص(علیه تمامیت جسمانی و معنوی) دكتر حسین آقایی نیا
2- تقریرات جرایم علیه اشخاص دكتر محسن رهامی

د ـ متون فقه

1- حدود،تعزیرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجی
2- دیات دكتر ابوالقاسم گرجی
3- مبانی تكمله المنهاج آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
4- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

ه ـ متون حقوقی

1- تقریرات دكتر حسین آقایی نیا
2- ترجمه حقوق جزای آمریكا دكتر حسین آقایی نیا

و ـ جرم شناسی

1- تقریرات جرم شناسی دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال 70 الی 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهیمی (كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكترا)
2- مطالبی كه استاد تحت عنوان دیباچه در كتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند كیفری نوشته دكتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین كرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری كیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق كیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نكوداشت نامه استاد آشوری
4- مقالات استاد آشوری در كتاب مجموعه مقالات همایش ها یا مجلات تخصصی حقوق كیفری و جرم شناسی مثلاً مجموعه مقالات همایش راه كارهای كاهش جمعیت كیفری زندان و …


منابع آزمون دكتری دانشگاه شهید بهشتی رشته حقوق جزا و جرم شناسی


الف ـ حقوق جزای عمومی

1- زمینه حقوق جزای عمومی ، دكتر رضا نور بها
2- حقوق جزای عمومی(دو جلد)،دكتر محمد علی اردبیلی

ب ـ حقوق جزای اختصاصی

1- تقریرات جرایم علیه اشخاص دكتر جعفر كوشا
2- جرایم علیه اشخاص،اموال و امنیت دكتر حسین میر محمد صادقی

ج ـ آیین دادرسی كیفری

1- آیین دادرسی كیفری ، دكتر رجب گلدوست جویباری
2- آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی كیفری

د ـ متون فقه

1- تقریرات متون فقه جزایی(حدود،قصاص، دیات) دكتر حسین مهر پور
2- مبانی تكمله المنهاج ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
3- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

ه ـ متون حقوقی

1- تقریرات متون حقوقی دوره كارشناسی ارشد دكتر نسرین مهرا از سال 82 الی 87

و ـ جرم شناسی

1- تقریرات جرم شناسی دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال 70 تا 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهیمی(كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكترا)لینک به جزوات

2- مطالبی كه استاد تحت عنوان دیباچه در كتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند كیفری نوشته دكتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین كرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری كیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق كیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …

3- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نكوداشت نامه استاد آشوری

4- مقالات دكتر علی صفاری در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی و تقریرات جرم شناسی دوره كارشناسی ارشد استاد

پی نوشت :

1-لازم به تذكر است ، تهیه و مطالعه این فهرست لزوماً به معنای موفقیت 100 درصد داوطلب نخواهد بود بلكه بین 30 الی 50 درصد موفقیت داوطلبان محترم ، بستگی به سوابق و فعالیتهای علمی و پژوهشی اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمی ـ ترویجی یا علمی ـ پژوهشی همچنین گواهی سخنرانی در همایش های علمی داخلی و خارجی یا گواهی پذیرش مقالات علمی در این همایش ها و از این قبیل فعالیتها دارد لذا به داوطلبان عزیز به ویژه دانشجویان كارشناسی ارشد اكیداً توصیه می گردد كه در طی دوران تحصیلی از ارایه مقاله به مجلات علمی یا همایش های علمی غافل نشوند.
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار از نظر وزارت علوم را تا پایان سال 1387 می توانید از اینجا دانلود نمایید.

2- منابع آزمون دكتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات همانند منابع دانشگاه بهشتی می باشد.

3- افزودنی است در دانشگاه آزاد و بهشتی دروس متون حقوقی و جرم شناسی واجد اهمیت به سزایی می باشند همچنین در دانشگاه تهران درس متون حقوقی و متون فقه در آزمون كتبی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

4- در خصوص درس حقوق جزای عمومی بطور معمول اما نه همیشگی یك سوال از مكاتب حقوق جزا طرح می شود ، داوطلبان محترم برای دسترسی به نظر تمامی اساتید محترم در خصوص تقسیم بندی مكاتب می توانند به كتاب حقوق جزای عمومی انتشارات علوی چاپ بهار 87 مراجعه نمایند.
طبقه بندی: سوالات و آزمون های حقوقی (ورودی کانون وکلا -کارشناسی ارشد و...)، 

تاریخ : دوشنبه 26 مرداد 1388 | 10:13 ق.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نقش اماره قضایی در عدالت قضایی
مباحث کاربردی -اجرای مهریه و چک در اداره ثبت
نمونه سوال اختبار -حقوق تجارت-ورشکستگی
نمونه سوال اختبار -حقوق مدنی-اجاره
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.