تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - روش شناسیِ تجربیِ تنظیم و نگارش پایان نامه/ رساله دکتری و کارشناسی ارشد /دکتر نجفی ابرندآبادی

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

روش شناسیِ تجربیِ تنظیم و نگارش پایان نامه/ رساله دکتری و کارشناسی ارشد /دکتر نجفی ابرندآبادی

1

روششناسیِ تجربیِ تنظیم و نگارش پایاننامه/ رساله

مجموعه حاضر مطالب و نکاتی است که استاد بزرگوار جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی در

1386 مقطع کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم- - کلاس درس سمینار در نیمسال دوم سال تحصیلی 87

شناسی در دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، برای راهنماییِ عملی و تجربی دانشجویان در زمینۀ پایاننامه

نویسی ایراد نمودهاند که به شرح ذیل جمعآوری و تقریر شده است و به فراخور نیاز مطالبی توسط نگارنده به آن

اضافه شده است. لازم به ذکر است که این مطالب شاملِ تمام مطالب مطرح شده در طول ترم در کلاس نیست،

بلکه صرفاً به اهم مطالبِ آنها در اینجا اشاره شده است.

- بخشهای پایاننامه:

-1 صفحۀ عنوان (عنوان پایان نامه و نام نویسنده و استاد راهنما و مشاور): نام استادان راهنما و

مشاور با القاب جناب ... یا سرکار... شروع نشود و به آقای... یا خانم.... اکتفاء شود.

-2 بسم الله الرحمن الرحیم

-3 صفحه عنوان

-4 صفحه تقدیم و سپاسگزاری(گاه این دو موضوع در دوصفحه آورده میشود.)

نکته: بعضی تحقیقات علمی توسط صاحبان آنها جهت نقد و نظر به محققان و استادان برجسته در رشتۀ مربوطه

ارائه میشود و آنها نظرات خود را مینویسند. این نوع نوشته را "تقریظ نامه یا تأیید نامه" نیز میگویند.

صورتجلسۀ دفاعیه که توسط هیأت داوران تنظیم و امضاء میشود را نیز میتوان در این قسمت گنجانید.

-5 چکیده:

چکیده قبل از مقدمه میآید و معمولاً در 10 تا 12 خط وگویای محورهای اصلی پایاننامه میباشد چنانکه با

مطالعۀ آن، نقطۀ آغاز و پایان پایاننامه و موضوع آن را بتوان فهمید. چکیده به خواننده کمک میکند تا به

سرعت از محتوای پژوهش در یک نگاه آگاه شود. لذا چکیده باید به شکلی گیرا نوشته شود و در آن مباحثی

مانند موضوع تحقیق، روش کار، فرضیهها، نتایج حاصل و پیشنهادهای مربوطه به طور کلی و خلاصه آورده می-

شود.

2

-6 فهرست مطالب (برای پایاننامه و رساله، بهتر است بگوییم: پلان یا طرح):

این فهرست حتی المقدور باید جامع باشد و طوری تنظیم شود که تمام قسمتها و عناوین هر بخش، فصل،

مبحث، گفتار و... را به همان نحوی که در متن تحقیق آورده شده دربرگیرد. این فهرست معمولاً به ترتیب

شمارة صفحههای پژوهش مرتب میشوند.

-7 مقدمه (درآمد):

در مقدمه، چارچوب کلی مطالب، طرح موضوع (بیان مسأله)، کلیاتی راجع به فصل و بخشها و سپس اعلان

پلان مطالب میکنیم. اصل و شاه بیت بحث در پایاننامه، در واقع در مقدمه و نتیجهگیری است. نویسنده

 

-4 هدف پژوهش: در این قسمت باید اهداف علمی و عملی انجام تحقیق ذکر شود.

-5 سؤالات تحقیق (شامل پرسشهای اصلی (یکی- دو تا) و پرسشهای فرعی (سه- چهارتا)):

پایان نامه یا تحقیق علمی با طرح پرسش ها یا مسائلی آغاز می شود که تحقیق برای پاسخگویی به آن ها

انجام می گیرد.پژوهشگر باید صورت مسأله یا سؤال ها را بر اساس اطلاعات و بررسی های اولیه ای که

دربارة موضوع انجام داده است، در قالب یک جمله ی پرسشی بیان کند (و معمولاً با کلمۀ "چرا" یا

"آیا" آغاز میشود و با کلمۀ "چیست" ختم میشود. ). سوال های تحقیق باید به ترتیب اهمیتشان

تنظیم و از چارچوب موضوع فراتر نروند.

-6 فرضیه یا فرضیهها: پس از انتخاب و تبین موضوع، باید پژوهشگر تصویری ذهنی از چگونگی متغیرها

و نحوه ی ارتباط آن ها با یکدیگر ارائه دهد تا بر اساس آن تلاش کاوشگرانه ی خود را آغاز کند لذا اقدام

به تدوین و تبیین قضایای فرضی و پیشنهادی در چارچوب مسأله تحقیق خود می کند. فرضیه نقش

راهنما را دارد و به فعالیت پژوهشی جهت می دهد و در حقیقت، فرضیه گمانی است موقت که درست

بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار بگیرد. 1 به زبانی ساده می توان گفت که ترکیب و ساختمان یک

2مثلاً «. اگر چنین و چنان رخ دهد، نتیجه چنین و چنان خواهد شد » : بیانیه ی فرضی بدین گونه است

فرضیهها معمولاً .«. به نظر می رسد کار این معلمان آموزش دیده بیشتر از معلمان آموزش ندیده است »

جملههای خبری شدة پرسشهای تحقیق است که قبلاً ذکر شده است.

نکته 1: نظریه مشتمل بر قضایای کلی و عمومی هستند و به مورد خاصی تعلق ندارند و می توانند مصادیق

زیادی داشته باشند. اما فرضیه حالت کلی ندارد و مختص مسأله ی تحقیق است و در قلمرو یک تحقیق

خاص شکل می گیرد.

نکته 2: فرضیه باید کاملاً روشن، ساده و قابل فهم باشد، به صورت جمله خبری باشد، قابلیت آزمون را

داشته باشد، بتواند پاسخ سؤال و مسألۀ تحقیق را بدهد، با قوانین و اصول مسلم علمی پذیرفته شده مغایرت

نداشته باشد و در آن نباید واژه ها و مفاهیم ارزشی استفاده کند مثلاً از به کار بردن عباراتی نظیر: ایده آل

است، بسیار خوب است، آرمانی است و ... پرهیز کند.

. -1 صبری، نورمحمد، درآمدی بر روش تحقیق در حقوق، میزان، چاپ دوم، ص 44 ، زمستان 1386

-2 عزت الله نادری و مریم سیف نراقی، روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، چاپ 15 ، انتشارات بدر، ، ص 38 ،مهرماه

.1378

8

-7 روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات و دادهها: در روش تحقیق، محقّق به معرفی روش جمع آوری و

تحلیل داده ها و نحوه ی اجرای پژوهش می پردازد. خوانندگان از طریق خواندن این بخش، به نحوه انجام

پژوهش آشنا می شوند لذا لازم است تمامی اجزای ضروری به طور خلاصه در اینجا نوشته شود. مثلاً

می توان تعداد افراد شرکت کننده در پژوهش، نحوه شرکت آن ها، ابزار یا وسایل پژوهش و شیوه ی اجرای

پژوهش را در این قسمت آورد. در واقع بخش روش دو هدف را دنبال می کند؛

اول: پژوهشگران دیگر با مطالعه ی این بخش، اگر بخواهند، بتوانند آن پژوهش را به دقت و با

رعایت کلیه ی جزئیات تکرار کنند.

دوم: خوانندگان قادر باشند از طریق مقایسه ی نتایج پژوهش با بخش روش، اعتبار نتایج را مورد

ارزیابی قرار دهند. 3

اما در جمع آوری اطلاعات، معمولاً روش های جمع آوری اطلاعات را به دو دسته ی کلی تقسیم میکنند:

-1 روش های میدانی،که در آن پژوهشگر برای جمع آوری اطلاعات به محیط بیرون می رود و با

مراجعه به افراد محیط، مثلاً زندانها، مجرمان، بزهدیدگان، پلیس، دادگاهها، دادسراها و...، اطلاعات

مورد نظر خود را جمع آوری می کند که مهمترین آن ها عبارتند از: مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و ...

-2 روش هایِ توصیفی- تحلیلی : این روش مرسوم تر و متداول تر است و در آن پژوهشگر قبل از

شروع به تحقیق، به کتابخانهها و سایتها مراجعه و از منابع موجود در آن فیش برداریهای لازم و مورد

نیاز را انجام داده و سپس دست به توصیف و تحلیل موضوع بر اساسِ مطالبِ گردآوری شده میزند.

-8 اعلام پلانِ کلیِ مطالب پایاننامه و توجیه منطقِ بخشبندیِ دوگانۀ آن (ساماندهی شکلی

مطالب و منطقِ آن)، به منظورِ ایجاد آمادگی ذهنی در خواننده:

مثلاً چنانچه موضوع پایان نامه راجع به حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان باشد چنین نوشته می شود:

این پایان نامه دارای دو بخش است. در بخش اول، حمایت های حقوق – قضایی در قالب دو فصل بحث

می شود که فصل اول حمایت های حقوق داخلی و فصل دوم حمایت های حقوقی بین المللی است. در بخش

دوم، حمایت های پیراحقوقی آمده است که در فصل اول آن بحث حمایت های پیراحقوقی داخلی و در فصل

. -3 علی اکبر سیف، روش تهیه ی پژوهشنامه، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد واحد رودهن، بهار 1375

9

دوم آن حمایت های پیراحقوقی بین المللی بررسی شده است. منطق این پلان تابع حقوقی – قضایی و

پیراحقوقی بودنِ نوع حمایت ها می باشد که این موضوع در حقوق داخلی و اسناد بین المللی بررسی شده

است.

3صفحه) که کلیاتی راجع به مطالب آن - نکته 1: در ابتدای هر بخش باید مقدمهای آورده شود (معمولاً در 2

بخش و چارچوب کلی میشود. در انتها، پلانِ کلیِ مطالبِ بخش را اعلام میکنیم. در انتهای هر بخش هم بهتر

است " جمعبندیِ مطالب" را بیاوریم ( 1 تا 2 صفحه) که در آنجا خلاصهای از مطالب بخش آورده میشود.

خروج از یک مبحث، یک فصل یا یک بخش (یعنی در انتهای آنها) و ورود به بخش یا فصل یا مبحث جدید باید

با آوردن پاراگراف یا جملۀ ربطی (جملۀ انتقالی) همراه باشد، چندانکه مطالب مختلف مبحثها یا فصلها به هم

مرتبط شوند و در کنار هم معنادار و دارای تسلسلِ موضوعی شوند. یعنی باید توجیه کنیم که چرا به فصل یا

بخش بعدی میرویم و خواننده را از لحاظ ذهنی آمادة مطالعۀ مطالبِ فصل یا بخش دیگر نماییم.

نکته 2: از لحاظ حجمِ کمی باید بین فصول و بخشها تناسب وجود داشته باشد.

نکتۀ 3: حجم صفحات یک بخش پایاننامۀ کارشناسی ارشد، معمولاً حدود 60 صفحه است و سهر فصل معمولاً

حدود 35 صفحه باشد.

نکتۀ 4: مطالب هر صفحه باید از نظر موضوعی، پاراگرافبندی شود. یعنی هر پاراگراف دارای مطلب جدیدی

باشد یا در مقام بیان جزئیاتی از مطالب پاراگراف اصلی باشد. این امر، خود یک نوع دستهبندیِ موضوعیِ مطالبِ

صفحات محسوب میشود.

نکته 5: در مطالعۀ یک موضوعِ تطبیقی، سه هدف معمولاً دنبال میشود: 1- وجوه اشتراك دو نظام تحت مطالعه.

-2 وجوه افتراق دو سیستمِ تحت مطالعه. 3- نقاط سکوت یا خلأ دو سیستم در ارتباط با جنبههای مختلف

موضوع. مطالعۀ تطبیقیِ موضوع باید به صورت مزجی و یکجا باشد، نَه صرف کنار هم چیدن مطالبِ مربوط به دو

نظام یا دو نهاد حقوقیِ تحت مطالعه، یعنی بررسی موضوع باید در دو سیستم به صورت یکجا آورده و مقایسه

شود (در هم تنیده شدن دو سیستم)، چون در واقع یکی از اهداف مطالعۀ تطبیقی، امکانِ نزدیک و هماهنگ-

سازی نظامهای حقوقی به یکدیگر است که معمولاً برای بررسی امکانِ جهانی شدن حقوق در موضوعِ خاص

مورد مطالعه است. از طرف دیگر، در مطالعات تطبیقی به دنبالِ دستیابی به راهکارهایی هستیم که میتواند

خلأهای سیستم حقوقی را پر کند. هدف اصلیِ مطالعات تطبیقی این است که نظامها را به هم نزدیک کند، نَه

10

متحد الشکل کردن آنها. مثلاً در مورد مسئولیت کیفری اطفال بزهکار، از مطالعات تطبیقی، ادوارِ سنیِ اطفال و

نوجوانان را استخراج میکنیم یا در حوزة ضمانتاجراها، ماهیت و نوع مجازاتهای خاص اطفالِ بزهکار را در دو

نظام حقوقیِ تحت مطالعه استخراج میکنیم (همگرایی، واگرایی، نوآوری و...). به نظر مارك آنسل، پژوهشهای

تطبیقی باید از چهار اصل سنجیده به عنوان اصول راهبردی پیروی کند:

-1 نظامهای حقوقی را باید به طور کلی- یعنی در کل آنها- مورد مقایسه قرار داد و نَه نهادهای آنها را به

طور جداگانه؛ موارد قابل مقایسه با هم را با موارد غیر قابل مقایسه با یکدیگر تطبیق و مقابله نمود تا

تنوع، تفاوت و وجوه افتراق آنها مشخص شود.

-2 ورای ویژگیهای تخصصی نظامهای حقوقی، باید در جستجوی واقعیتهای جامعهشناختی بود که

مبنای آنها را تشکیل میدهد. در واقع، سنتها و ویژگیهای قومی- اجتماعی- فرهنگی خیلی قویتر از

متون تقنینی در تشکل و جریان یک نظام حقوقی عمل میکنند. حقوق در تعامل پیچیده با بستر و

فضای اجتماعی که از آن ناشی میشود قرار دارد. مثلاً ممکن است مجازاتهای اجتماعی در کشوری

مانند انگلستان موفق باشد اما در جامعۀ ایران موفق نشود. لذا انتقال یک نظام حقوقی به نظام حقوقی

دیگر غالباً دشوار یا غیرممکن است. وانگهی در مطالعات تطبیقی در حوزة حقوق، باید جنبۀ یا حیات

قضاییِ موضوعِ مورد مطالعه در نظامهای تحت بررسی نیز برآورد شود. صرف تطبیق قوانین و مقررات،

مطالعۀ تطبیقی را کامل نمیکند. باید موضوع را در بوتۀ قضایی، پلیسی و اداری- اجرایی نیز بررسی

کرد، مثلاً از گذر آراء دادگاهها، رویۀ قضایی و... .

بین نظامهای حقوقی مختلف در جهان (Unification) -3 رسالت حقوق تطبیقی معمولاً ایجاد وحدت

و نزدیک کردن (Harmonization) نیست، بلکه بیشتر باید به دنبال هماهنگ سازی

آنها به هم باشد. (Reapproachment)

-4 مقایسه و مقابلۀ نظامهای حقوقی، مستلزم گفتگوی مستقیم حقوقدانان تطبیقی و ذینفع در پژوهش-

های مقایسهای با یکدیگر است. این مباحثه نباید جنبۀ بین المللی داشته باشد، بلکه ترجیحاً باید بین

حقوقدانان دو کشور صورت بگیرد. مقارنه و مقایسۀ چند نظام حقوقیِ متفاوت منجر به یک مخلوط و

ملغمۀ ناهنجار و ناهماهنگ میشود. اما مقایسۀ دو جانبه اجازه میدهد تا با یک گفتگوی واقعی، بستر

روابط توأم با تفاهم و درك متقابل برقرار شود و نتایج مثبتی از پژوهش تطبیقی گرفته شود. 4

-4 نجفی ابرندآبادی، علی حسین و آشوری، محمد، دربارة مطالعات تطبیقی، (دیباچه) در: آنسل، مارك، دفاع اجتماعی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی و محمد آشوری، انتشارات گنج

. دانش، چاپ چهارم، سال 1391

11

پاورقی:

کارکرد پاورقی: 1- محل ارجاعات است (در بیشتر موارد، پاورقی برای ذکر منابع و مآخذ مورد استفاده قرار می-

- گیرد). 2- محل توضیحِ تکمیلی برای بعضی اصطلاحات یا آوردن معادل خارجی برای بعضی کلمات است. 3

تعاریف و توضیحات (منظور مطالب حاشیهای یا توضیحی است که با مطلب اصلی ارتباط دارند اما جزء مطلب

- اصلی نیستند و لذا اگر در متن اصلی آورده شوند، اضافه و زیادی خواهند بود لذا در پاورقی آورده میشوند). 4

ارائه و معرفی منابع دیگر (برای خوانندگانِ علاقهمند به تحقیق بیشتر دربارة موضوع).

ارجاع به دو شکل صورت میگیرد: 1- ارجاعِ انگلوساکسونی که درون متنی است؛ در این روش ابتدا نام

خانوادگی و سپس سال انتشار اثر و بعد از آن، شمارة صفحهای را که مطلب را از آن نقل میکنیم میاوریم، مانند

.(15 ، (اردبیلی، 1384

-2 ارجاع سنتی (ارجاع در پاورقی): در این روش ارجاع در پاورقی آورده میشود به این صورت:

(نام خانوادگی، نام کوچک، نام اثر، شناسنامۀ کتاب شامل سال چاپ و نوبت چاپ و نام انتشارات، شماره صفحه)

مانند:

(نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دانشنامۀ جرم شناسی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، زمستان 1390 ، صفحه

(110

به معنای (همان) است و هنگامی به کار میرود که از منبعی پیدرپی و بدون فاصله استفاده (ibid) نکته: کلمۀ

به معنای (منبع پیشین) است و هنگامی به کار میرود که منبعی بافاصله تکرار (op.cit.) شده باشد. اما کلمۀ

شود مانند:

-1 نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دانشنامۀ جرم شناسی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، زمستان 1390

-2 اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ دهم، زمستان 1386

-3 حال اگر بخواهیم مجدداً به شماره یک ارجاع دهیم چون بافاصله است اینگونه میآوریم:

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، منبع پیشین، صفحه 110 . حال اگر منبع خارجی باشد به جای کلمه

استفاده میکنیم. op.cit. منبع پیشین از

-4 حال اگر بخواهیم مجدداً به کتاب دانشنامه ارجاع دهیم چون پیاپی است اینگونه میآوریم:

استفاده میکنیم. ibid همان، صفحه 113 . حال اگر منبع خارجی باشد به جای کلمه همان از

12

ارجاع غیرمستقیم: معمولاً در مورد منابع خارجی کمیاب و منابع فارسی نادر استفاده میشود و در مورد منابع

فارسی حتی المقدور نباید از ارجاع غیرمستقیم استفاده کرد. مثلاً اگر بخاهیم نظر استاد گسن را راجع به تعریف

جامعهشناسی کیفری بدانیم، چون منبع اصلی به زبان فرانسه و در اختیار همگان نیست، میتوانیم این مطلب را

از کتاب دانشنامه که این مطلب در آنجا به صورت نقل به مضمون آمده است استفاده نماییم. در این صورت به

این نحو ارجاع میدهیم:

گسن، رمون، جرمشناسی، به نقل از: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دانشنامۀ جرمشناسی، انتشارات گنج دانش،

. چاپ دوم، سال 1390 ، صفحۀ 214

-نقل مطالبِ دیگران به دو صورت است: 1- نقل به عین: یعنی انتقال بخشی از عین متن یا نوشتۀ منبع یا اثر

مورد نظر در تحقیق، بدون کم و کاست و بدون اینکه هیچگونه دخل و تصرفی در آن شود. که باید داخل گیومه

باشد، کوتاه و موجز باشد ( 5 تا 6 خط) و در بینِ نقل قولهای به عین، تحلیل و تفسیر و نظرِ نویسنده (دانشجو)

نیز باید آورده شود و نباید به ذکرِ مطالبِ دیگران به صورت پیدرپی اکتفا کرد.

-2 نقل به مضمون: پیامِ مطلبِ نویسنده را به قلمِ خود انشاء میکنیم، در واقع پژوهشگر آنچه را که از نوشتۀ

مؤلفی درك میکند، به زبان خود و با کلمات خویش در تحقیق مینویسد. که در این صورت لازم نیست داخل

گیومه باشد و در پاورقی به صفحات مربوطه ارجاع داده میشود.

نکته: معمولاً منابع چاپ شده مانند مقاله، کتاب، پایاننامه، رساله و گزارش باید در پایاننامه مورد استناد قرار

گیرد. اگر مطلب یا مطالبی در جزوه یا تقریرات برای دانشجو جالب بود و در منابع چاپ شده، موجود نبود، در

آن صورت، مطلب یا مطالب تقریرات و جزوههای تایپشده و در دسترس عموم- مثلاً از گذر سایتهای اینترنتی

- باید به صورت خلاصهشده و به صورت نقل به مضمون و با انشاء پژوهشگر آورده شود.

- نتیجهگیری کلی:

پنجشنبه 16 خرداد 1392 ساعت 12:03 ب.ظ

نظرات

:: شنبه 4 خرداد 1392 12:06 ب.ظ

برای افزایش بازدید به صورت تضمینی و کسب رتبه بالاتر در جستجوی گوگل سایت خود را در لینک 118 رایگان لینک کنید.

مورد تایید گروه بهینه سازی ایران
کسب مقام اول در بین سایت های تبادل لینک
تنها سایت تبادل لینک ایران با پیج رنک چهار
تبادل لینک با تمام سایت ها و وبلاگ ها

آدرس:
www.link118.com

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت