تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - نمونه سوال آزمون وکالت 92 آزمون -اصول فقهq

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

نمونه سوال آزمون وکالت 92 آزمون -اصول فقهq

«اصول فقه»

101. واژه «زنان بزه کار» در برابر واژه «زن» ................. است و در برابر بزه کاران ............... است.

1) خاص- خاص            2) خاص- عام                               3) عام- خاص                   4) عام- عام

102. یکی از احکام قانون جواز محاکمه غیرعلنی است اما با توجه به اصل 165 ق.ا اصل بر علنی بودن محاکمه است. ارتباط این دو مقرره قانونی را چگونه ارزیابی می کنید؟

1) اصل 165 ق.ا عام است و مواد دیگر قانون در خصوص جواز غیر علنی بودن حکمی خاص است که بر آن وارد شده است.

2) اصل 165 ق.ا قاعده عام قانونی را تخصیص زده است.                       

3) در این ماده نسخ اتفاق افتاده است که نامحسوس است.                      

4) گزینه 1و2

103. کدام یک از جملات زیر از شمول جملات عام خارج است؟

1) هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.                                    

2) نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

3) اوفوا بالعقود.                                               

4) هیچ کدام

104. ماده 365 قانون مدنی مقرر می دارد:«بیع فاسد اثری در تملک ندارد».  کدام یک از الفاظ عموم در این عبارت مشهود است؟

1) نکره در سیاق نفی                                                       2) ادوات عموم                                         

3) لفظ جمع                                                                 4) جمله خبری       

105. اصل 41 ق.ا تابعیت کشور ایران را حق مسلم ساکنین ایران اعم از زن ومرد قرار داده است .تعیین کنید مفهوم این اصل به کدام یک از اقسام عام اشاره دارد؟

1) عام مجموعی           2) عام بدلی                                  3) عام استغراقی                 4) هیچ کدام

106. «یکی از اعتقادات شیعیان،وجوب ایمان به امامان معصوم است». بررسی کنید که آیا این جمله می تواند عام باشد؟در صورتی که پاسخ مثبت است نوع آن را تعیین کنید.

1) خیر                                                                      2) بله عام مجموعی                                                

3) بله عام افرادی                                                          4) خیر با اصلاحات متعاقب ممکن است به عام تبدیل شوند.

107. بنابر ماده 115 ق.ا:«رئیس جمهور باید معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ابران باشد». در اصل مزبور کدام نوع از اقسام عام مشهود است؟

1) عام مجموعی                                                                       2) عام بدلی                                 

3) عام افرادی                                                              4) این اصل خاص است نه عام

108. ماده 164 ق.م.ا  مقرر می دارد:«حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل می شود و هریک از ورثه می توانند آن را مطالبه کنند هرچند دیگران عفو کرده باشند».

1) عبارت آخر ماده به عنوان استثناء عمل می کند.

2) این ماده عام است از نوع بدلی با توجه به عبارت هریک از ورثه.

3) این ماده عام است از نوع افرادی با توجه به عبارت همه وارثان.

4) عبارت آخر ماده در صدد بیان مفهوم ماده است که منطوق آن بیان شده است

109. ماده 1078 ق.م:«هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد». مخصص موجود در این ماده با کدام یک از گزینه های زیر انطباق دارد؟

1) مخصص لفظی متصل- از نوع صفت                                 2) مخصص لفظی منفصل

3) مخصص لبٌی                                                            4) مخصص لفظی متصل- از نوع قید

110. درماده 456 ق.م آمده است :«تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است». ماده فوق کدام یک از انواع مخصص ها را دارا می باشد؟    

1) مخصص غیر لفظی                                                                  2) مخصص لفظی – شرط

3) مخصص لبٌی                                                                         4) گزینه 1و3

111. ماده 188 ق.آ.د.ک تمامی محاکمات دادگاه (چه در مورد جرایم اطفال و چه جرایم بزرگسالان)را به طور عام علنی دانسته است. ماده 225 همان قانون رسیدگی به جرایم اطفال را غیر علنی توصیف کرده است. دو ماده فوق را چگونه می توان با هم اعمال کرد و رفع تعارض نمود؟

1) ماده 225 موخر از ماده 188 است و بیانگر نسخ ضمنی است.                                                   

2) تعارض موجود رفع نشدنی است و باید اراده قانونگذار تفسیر گردد.

3) ماده 225 تخصیصی بر ماده 188 وارد آورده است.                           

4) ارتباط این دو ماده عموم و خصوص من وجه است و در برخی از موارد ماده 225 قابل اعمال است و در برخی دیگر خیر.

112. «هفته آینده همه درس ها تعطیل است».  در عبارت ذکر شد ه با توجه به عدم وجود مخصص(اعم از متصل و منفصل)و عام بودن جمله ، چه دلالتی در این عبارت مشهود است؟

1) دلالت تصدیقی                                                                     2) دلالت بر مراد جدی

3) دلالت تصوری                                                          4) گزینه 2و3

113. در مواد زیر ،تعیین کنید وضعیت عام چگونه خواهد بود؟

ماده 445ق.م:«هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شوند.»

ماده446:«خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود،در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد». ماده 447 ق.م:«هرگاه شرط خیار شرط برای غیر متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.»

1) معتبر است. چون نسخ صریح در آن صورت نگرفته است.

2) بی اعتبار است. تخصیص فوق به معنای دگرگونی ماهیت جمله عام است.

3) به اعتبار عام در صورت عدم اجمال مخصص اشاره دارد.

4) به بی اعتباری عام در صورت اجمال مخصص اشاره دارد.

114. در عبارت مندرج در زیر نوع شبهه موجود را مشخص نمایید. «واردات هر نوع کالایی در این بندر مجاز است به جز شیر»

1) شبهه مفهومییه- دوران امر بین متباینان                                  2) شبهه مصداقیه              

3) شبهه مفهومییه- دوران امر بین اقل و اکثر                               4) شبهه مفهومییه

115. «به گفته ایت الله فاضل لنکرانی درکتاب اصول فقه شیعه ،احکام اسلام به دلیل مهیا نبودن موقعیت زمانی و اجتماعی به صورت تدریجی وضع گردیده اند.» علت نهفته در مفهوم جمله فوق با کدام یک از گزینه ها قرابت دارد؟

1) واقف همه اموال خویش را وقف نمود به جز خانه اش.

2) ماده 188 ق.آ.ک:«محاکمات علنی است به استثناء موارد زیر.....»

3) غیر از علی همه دانش آموزان کلاس نمره قبولی گرفتند.

4) ماده واحده مصوب 17/11/58 شورای انقلاب:«بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی معاف است.» راُی وحدت رویه شماره 543 مورخ 11/10/69:«شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می دهند مشمول مصوبه 17 بهمن 1358 شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانونی پرداخت نمایند.»

116. نوع تخصیص صورت گرفته را مشخص نمایید.

ماده 1235 ق.م:«مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.»

ماده 1241 ق.م:«قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن بگذارد و یا معامله ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم...»

1) تخصیص با مفهوم موافق                                              2) تخصیص پس از چند جمله عام

3) تخصیص با مفهوم مخالف                                             4) تخصیص با منطوق

117. ماده 165 ق.م.ا مقرر می دارد:« خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد ،به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.» در ماده فوق مخصص ناظر به کدام قسمت از ماده می باشد؟

1) ابتدای ماده(اعم انکه زیاد باشد یا ..)تا آخر ماده.                                                      

2) تنها ناظر به عبارت اخیر(مخلوط باشد)است.

3) ابتدای ماده(اعم انکه زیاد باشد یا ..) فقط این قسمت.                                    

4) ابتدای ماده (اعم از آنکه زیاد باشد یا..)تا جمله ماقبل آخر.

118. کدام گزینه در مورد تمسک به عام در شبهات مصداقیه صحیح می باشد؟

1) لا یمکن العمل بالعام فی الشبهه المصداقیه ان کان المخصص لبیاً و لو کان ظهور العام کالنص فی العموم.

2) یمکن العمل بالعام فی الشبهه المصداقیه عمله ان کان المخصص منفصلاً.

3) لایمکن العمل بالعام فی الشبهه المصداقیه ان کان المخصص لفضیاً.

4) لا یمکن العمل با العام فی الشبهه المصداقیه لبیاً.

119.  اینکه روایت «المومنون عند الشروطهم» به شرط فعل و شرط نتیجه اختصاص دارد و شرط صفت از آن خارج می باشد چه نوع تخصیصی است؟

1) منفصل لفظی              2) متصل عقلی                             3) منفصل عقلی                  4) متصل لفظی

120. در صورتی که احتمال نسخ و تخصیص با هم باشند تکلیف چیست؟

1) تخصیص ترجیح دارد.                                                  2) نسخ ترجیح دارد.

3) هر دو به تعارض تساقط میکنند.                                     4) هر دو با هم قابل جمع هستند.

 « اصول فقه »

101-گزینه1صحیح است-  مثلا واژه زنان بزه کار دارای مصادیق گسترده و عامی است اما اگر همین لفظ با بزه کاران سنجیده شودخاص است زیرا بزه کاران شامل همه مجرمان(اعم از طفل و غیرطفل) می شود ولی اطفال بزه کار فقط مجرمان غیر بالغ را در نظر می گیرد.  

102- گزینه 1 صحیح است-  با توجه به قانون اساسی لزوم علنی بودن محاکمات یک حکم عام است زیرا شامل انواع محاکمات،همه افراد و همه دادگاه ها می شود ولی حکم قانون در مورد جواز محاکمه غیر علنی یک حکم خاص است زیرا فقط در برخی موارد اجازه داده شده است.     

103- گزینه 4 صحیح است.    

104-گزینه 1 صحیح است-  هرگاه لفظ نکره ای در یک جمله منفی یا در ضمن جمله دلالت کننده بر نهی قرار گیرد به طوری که نهی یا نفی به آن تعلق گیرد آن لفظ نکره دلالت بر عموم می کند.    

105- گزینه 3 صحیح است- گاهی همه افراد و مصادیق یک مفهوم در عرض هم در نظر گرفته می شود و حکمی برای آن در نظر گرفته می شود به طوری که حکم مزبور شامل تک تک افراد می شود این نوع عام را استغراقی یا افرادی می نامند.  

106- گزینه 2 صحیح است-  به عقیده شیعه مسلملن باید به امامت همه امامان ایمان داشته باشد اما آنچه واجب است لزوم ایمان به امامت مجموع ائمه است که از نوع عام مجموعی محسوب می شود.    

107-گزینه 1 صحیح است-  با توجه به اینکه در این اصل از عبارت:«مبانی جمهوری اسلامی ایران» عام مجموعی اراده شده،اگر شخصی به همه مبانی نظام جز یکی از آنها معتقد باشد صلاحیت ریاست جمهوری را ندارد.   

108- گزینه 2 صحیح است-  عبارت:«هریک از ورثه » در این ماده حاکی از عام بدلی است.  

109- گزینه 1صحیح است.  

110- گزینه 4 صحیح است-  دو واژه لبٌی و غیر لفظی در معنای مترادف به کار می روند.

111- گزینه 3 صحیح است- در مورد رسیدگی به جرایم اطفال دو ماده فوق با هم در تعارض هستند که برای رفع تعارض باید به تخصیص متوسل شد و چنین نتیجه گرفت که همه محاکمات علنی است به غیر از محاکمه اطفال.    

112-گزینه 1 صحیح است- در این دلالت اراده متکلم هیچ نقشی ندارد لذا اگر گوینده قصد فهماندن معنای جمله را هم نداشته باشد باز هم دلالت تصوری تحقق می یابد و ذهن شنونده با شنیدن لفظ به معنای آن منتقل می شود. در این سوال مدلول تصدیقی جمله عام است و همه درس ها و همه رشته ها را شامل می شود.و ازآنجا که قرینه ای بر خلاف این معنا وجود ندارد با توجه به بنای عقلا این ظهور عرفی حجیت و اعتبار دارد و می توان گفت مراد جدی و واقعی گوینده هم عام بوده است.

113- گزینه 3 صحیح است-  در این موارد دلیل عام مانند قبل کماکان دارای حجیت و اعتبار است و قابل استناد است تنها با این تفاوت که قلمرو شمول آن پس از تخصیص محدودتر از گذشته شده است.    

114-گزینه 1 صحیح است-  در پاره ای موارد تردید در مفهوم مخصص میان دو مفهوم متباین است.یعنی بین دو معنایی که هیچ گونه تطابق و همپوشانی با هم ندارند.مانند واژه شیر که هم به معنای شیر خوراکی است هم حیوان و هم شیرآلات.    

115-گزینه 4 صحیح است- علت اینکه احکام شرعی و مواد قانونی در بسیاری موارد به صورت عام مطرح شده وسپس به وسیله مخصص منفصل تخصیص خورده است مصلحت و فایده ای بوده است که شارع یا قانونگذار در این موارد در نظر داشته است و بنا بر مقتضیات زمانه عمل نموده است.  

116- گزینه 1 صحیح است- مفهوم موافق این ماده آن است که به طریق اولی هبه اموال منقول مولی علیه نیز مشروط به شرایط ذکر شده در ماده است.این مفهوم موافق عموم ماده 1235 را تخصیص می زند.در نتیجه نمایندگی قیم در هبه اموال غیر منقول به صورت عام نیست بلکه مشروط به شرایط یاد شده در ماده 1241 است.

117- گزینه 2 صحیح است.       

118- گزینه 3 صحیح است.        

119- گزینه 3 صحیح است.

120- گزینه 1 صحیح است.   

 

نظرات

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت