تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - نمونه سوال آزمون وکالت 92 آزمون -آیین دادرسی کیفری q

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

«آیین دادرسی کیفری»

81. تفهیم اتهام برای صدور قرار تأمین:

1) الزامی است.                                                              2) الزامی نیست.            

3) جایز نیست.                                                             4) خلاف نص قانون است.                     

82. در چه جرایمی علت احضار و نتیجه عدم حضور ذكر نخواهد شد؟

1) در جرایمی كه مجازات قانونی آن قصاص، اعدام و قطع عضو باشد.                                            

2) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی                        

3) در جرایمی كه مصلحت اقتضاء نماید.                                           

4) هر سه مورد         

83. هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگردد و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممكن نگردد با تعیین وقت رسیدگی متهم به وسیله روزنامه های كثیرالانتشار یا محلی احضار می گردد. چنین امری كه در ماده 115 ق.آ.د.ك پیش بینی شده است:

1) مطلق بوده و رعایت آن در همه جرایم الزامی است.               

2) در همه جرایم به جز صدور چك بلامحل الزامی است.          

3) در همه جرایم رعایت آن به تشخیص قاضی رسیدگی كننده بستگی دارد.             

4) در همه جرایم به جز پرونده های قاچاق كالا و ارز ضروری است. 

84. در كدام یك از موارد زیر حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود؟

1) موضوع جنبه محرمانه داشته باشد.                                   2) حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد.          

3) جرم از جمله جرایم علیه امنیت باشد.                                            4) هر سه مورد                 

85. وثیقه به عنوان یكی از قرارهای تأمین كیفری به موجب بند 4 ماده 132 ق.آ.د.ك اعم است از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یامال منقول یا غیرمنقول. با توجه به این امر آیا دادگاه ها می توانند بیمه نامه شخص ثالث را به عنوان وثیقه قبول نمایند؟

1) خیر- خلاف قانون است.                                               2) بله- چرا كه قانون از عبارت عام استفاده كرده است.                   

3) بله- ولی فقط در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی         4) خیر- چرا كه قانون ساكت است.   

    86. قرارهای تأمین كیفری كه مقام قضایی در جرایم مربوط به چك بلامحل باید مبادرت به صدور آنها نماید كدامند؟

1) همان قرارهایی كه در ماده 132 ق.آ.د.ك پیش بینی شده اند اعم از التزام به حضور، كفالت،‌ وثیقه و بازداشت موقت                      

2) قرارهای تأمین كفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول           

3) فقط قرار تأمین وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول             

4) فقط قرار تأمین كفالت و وثیقه آن هم از نوع وجه نقد                 

87. ماده 138 ق.آ.د.ك چنین مقرر می دارد: متهمی كه در مورد او قراركفالت یا وثیقه صادر شده در صورت عجز از معرفی كفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد. آیا این بازداشت قابل اعتراض است؟

1) بله- به موجب قانون                                                  2) بله- به موجب رأی وحدت رویه                      

3) خیر- مطلقاً                                                              4) در برخی موارد بله                   

88. صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه التزام و وجه الكفاله در موارد تخلف متهم یا كفیل و وثیقه گذار در شرایط مقرر قانونی:

1) با رئیس حوزه قضایی است به موجب نص صریح قانون           2) با رئیس حوزه قضایی است به موجب رأی وحدت رویه

3) با دادستان است به موجب نص صریح قانون                        4) با دادستان است به موجب رأی وحدت رویه                 

89. كدام یك از قرارهای تأمین كیفری زیر قابلیت جمع با سایر قرارهای تأمین كیفری را داراست؟

1) قراركفالت                                                                2) قرار عدم خروج از كشور            

3) قرار وثیقه                                                                4) هیچكدام    

90. مبلغ وثیقه یا وجه الكفاله یا وجه التزام ........... در هر حال كمتر از خسارت هایی باشد كه مدعی خصوصی درخواست می كند.

1) نباید                      2) باید                                        3) می تواند                      4) ضرورتی ندارد.       


91. كفیل یا وثیقه گذار تحت چه شرایطی می توانند درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را بنمایند؟ 

1) با معرفی و تحویل متهم در مرحله رسیدگی دادگاه                 2) با معرفی و تحویل متهم در مرحله دادسرا          

3) با معرفی و تحویل متهم بعد از صدور حكم قطعی                  4) با معرفی و تحویل متهم در هر مرحله از دادرسی      

92. در چه صورتی ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه الكفاله یا ضبط وثیقه كافی است؟

1) در صورتی كه ثابت شود كفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را اعلام نكرده یا به این منظور از محل خارج شده باشد.            

2) در صورتی كه كفیل یا وثیقه گذار خود در محل نشانی حقیقی حضور نداشته و اخطاریه به بستگان آنها ابلاغ شده باشد.        

3) در صورتی كه كفیل یا وثیقه گذار از پذیرش اخطاریه در محل نشانی حقیقی خودداری كند.   

4) در هیچ صورتی و در هر حال برای وصول وجه الكفاله و اخذ وثیقه ابلاغ واقعی اخطاریه الزامی است.    

93. در كدام یك از موارد زیر صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است؟

1) جرایم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن دو سال حبس باشد.                        

2) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور         

3) جرایمی كه مجازات قانونی آن بیش از دو میلیون ریال جزای نقدی باشد.                                     

4) هیچكدام                           

94. در كدام یك از موارد زیر صدور قرار بازداشت موقت الزامی است؟

1) كشف داروی تقلبی                                                      2) جعل و استفاده از سند مجعول                           

3) جرم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق           4) هیچكدام    

95. مدت قرار بازداشت موقت درمورد جرایم  مربوط به مواد مخدر چه میزان است؟

1) در صورتی كه در دادگاه صادر شود یك ماه و اگر در دادسرا صادر شود چهار ماه                             

2) در صورتی كه در دادگاه صادر شود چهار ماه و اگر در دادسرا صادر شود یك ماه          

3) در هر حال چهار ماه                                                   

4) در هر حال یك ماه                    

96. هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ ................. و میزان اختلاس زائد بر .............. باشد در صورت وجود ادله كافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یك ماه ............ است.

1) دویست هزار ریال- صد هزار ریال- الزامی                         2) دویست هزار ریال- صد هزار ریال- الزامی                             

3) صد هزار ریال- دویست هزار ریال- اختیاری                                   4) دویست هزار ریال- صد هزار ریال- اختیاری                   

97. صدور قرار بازداشت موقت در دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت:

1) در كلیه جرایم الزامی است.                                                       

2) دركلیه جرایم اختیاری است.                             

3) در برخی موارد خاص مقرر در آئین نامه دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت الزامی است.                                             

4) در برخی موارد خاص مقرر در آئین نامه دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت اختیاری است.              

98. قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه عمومی جزایی:

1) قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت 10 روز است.                                         

2) قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت 20 روز است.            

3) قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی هم عرض ظرف مدت 10 روز است.                            

4) قطعی و غیر قابل اعتراض است.

99. در حقوق الناس:

1) همانند سایر جرایم در برخی موارد بازداشت اختیاری و در برخی موارد اجباری است.                                               

2) جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاكی است.                 

3) جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاكی و تشخیص قاضی دادگاه است.                                                            

4) جواز بازداشت متهم منوط به تشخیص قاضی دادگاه است.                   

100. جلب متهم:

1) در هر صورت باید در روز به عمل آید.                             2) در هر صورت باید در شب به عمل آید.          

3) به استثنای موارد فوری باید در شب به عمل آید.                  4) به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید.   
طبقه بندی: سوالات و آزمون های حقوقی (ورودی کانون وکلا -کارشناسی ارشد و...)، 

تاریخ : سه شنبه 2 مهر 1392 | 05:40 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نقش اماره قضایی در عدالت قضایی
مباحث کاربردی -اجرای مهریه و چک در اداره ثبت
نمونه سوال اختبار -حقوق تجارت-ورشکستگی
نمونه سوال اختبار -حقوق مدنی-اجاره
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.