تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - نمونه سوال حقوق مدنی 6

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

نمونه سوال حقوق مدنی 6

1.ضمن  بررسی مفهوم سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ،تفاوتهای آنها را بررسی نمایید.(4 نمره)

۱) سرقفلی وجهی است كه مالك (خواه مالك عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار كند.در حالی كه حق كسب و تجارت حقی است كه به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل كسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. درنتیجه بعد از اینكه مستاجر كار و فعالیت كرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید كه به آن حق كسب و پیشه و تجارت می گویند.وقتی به قوانین سال های 1322 تا 1376 نگاه می كنیم هر جا كلمه سرقفلی به كار رفته منظور حق كسب و پیشه و تجارت بود.

2) تحقق حق سرقفلی تابع حاکمیت اراده طرفین است و  مالک و موجر رقم حق سرقفلی را تعیین می کند و داوطلب حق سرقفلی مختار به پذیرش یا رد پیشنهاد است. اما ،تحقق و تکوین حق کسب و پیشه منوط به برقراری رابطه استیجاری است اما  مبلغ و میزان حق کسب و پیشه به حسن شهرت مستاجر و مدت تصرف و ایجاد رونق در محل بستگی دارد.

3) حق سرقفلی به مالک پرداخت می شود نه مستاجر اول و ازاین رو شهرت تجاری و رونق کسبی و اعتبار صنفی در تعیین میزان آن تاثیری ندارد.

4) آنچه در قانون ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ درخصوص روابط مالک و مستاجر مورد بحث قرار گرفته، حق سرقفلی به معنای گفته شده نمی باشد; بلکه صرفا حق کسب و پیشه و تجارت است.

5) نقل و انتقال حق سرقفلی ضمن منافع مورد اجاره به صورت عادی و رسمی امکان پذیر است. نقل و انتقال حق کسب و پیشه ضمن رابطه استیجاری فقط با تنظیم سند رسمی میسر است و عدم رعایت این نحوه از نقل و انتقال رسمی، متخلف را مواجه با ضمانت اجرای مقنن می نماید.(ماده ۱۹ و تبصره های یک و۲ ذیل همان قانون)

6) تعیین قیمت عادله روز سرقفلی به کیفیتی است که در ماده واحده الحاقی ۱۰۸۲ قانون مدنی اشاره شده و با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی ارزیابی می شود. در حق کسب و پیشه در صورت عدم توافق مالک و مستاجر، درنهایت دادگاه وارد قضیه شده و از طریق کارشناس صلاحیت دار میزان حق کسب و پیشه را تعیین می کند. (ماده ۱۸ ق.ر.م.م مصوب ۱۳۶۵)

7) حق سرقفلی در تعدی و تفریط از بین نمی رود. اما حق کسب و پیشه در تعدی و تفریط مستاجر از بین می رود.

 

 

2.اگر مستاجری طبق قانون روابط موجر و مستاجر 56 حق انتقال به غیر را نداشته باشد آیا می تواند اجاره را به دیگری منتقل نماید؟(2.5 نمره)

«...اصل این است که مستاجر حق اجاره دادن عین را ندارد ، مگر اینکه در عقد اجاره چنین حقی را به او داده باشند . ‌ماده 10 ق.موجر و مستاجر 56:«مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را كلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر این كه كتباً این اختیار به او داده‌شده باشد»

مشخص است که اگر مستاجر واحد حق انتقال باشد و مورد اجاره را به دیگری منتقل کند هیچ اشکال حقوقی وجود ندارد اما در زمانیکه چنین حقی وجود ندارد ضمانت اجرا هاییی وجود دارد که در ذیل به آن می پردازیم:

نخست- انتقال در صورتیکه حق انتقال وجود ندارد: ‌هر گاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد در اینصورت  موجر می‌تواند حسب مورد صدور حكم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن حكم فسخ اجاره‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حكم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.(بند 2 ماده 10 و بند 2 ماده 14) در این صورت مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق كسب یا‌پیشه یا تجارت را خواهد داشت.( طبق ‌تبصره 1 ماده 19 ق.موجر و مستاجر)

البته در صورتی كه مستأجر محل كسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا‌مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. ( ماده 19)

دوم- روش انتقال مورد اجاره از سوی مستاجر به غیر در صورتیکه فاقد این حق باشد : ‌هر گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالك راضی به انتقال به غیر نباشد چنانچه موجر بخواهد قرارداد را فسخ نماید باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق‌كسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند، و دعوای«تجویز انتقال منافع» مطرح نماید در این صورت دادگاه حكم به تجویز‌انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال صادر خواهد نمود و مستاجر می تواند به دیگری منتقل نماید، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام‌شرایط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع با سند رسمی به مستاجر دیگر منتقل نشود حکم دادگاه ملقی الاثر است .(ذیل ماده 19) ....»

(مراجعه شود به ص 117 جزوه)

 

3.اگر آپارتمانی به اعتبار اینکه 80 متر است خریده شود و 1. کمتر از آن درآید یا 2. مشخص شود نیمی از آن در تملک دیگری است چه حقوقی برای  خریدار متصور است؟(3 نمره)

پاسخ:در دوحالت خیار تبعض صفقه پیش می آید.البته آنجاییکه ملک برای دیگری است اگر معامله از سوی مالک رد شود خیار ایجاد می شود.مواد قانونی مرتبط عباتند از 384و441و442و390 و 391و 392 قانون مدنی

4.مفهوم ماده 765 ق.مدنی را  که مقرر میدارد:« صلح دعوی مبتنی برمعامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی ازبطلان معامله صحیح است . » را توضیح دهید. (3 نمره)

پاسخ: صدر ماده به این معنی است که اگر  راجع به اثار قراردادی که باطل است صلح نماییم از انجایی که قرارداد اول باطل است و اثاری ندارد صلح نیز باطل است زیرا قرارداد فاقد موضوع می شود . مثلاً معامله ای که باطل است در خصوص نحوه پرداخت عوض صلحی صورت گرفته چنین صلحی باطل می باشد مثل قرارداد مدیر با شرکت باطل است که صلح کنند که مدیر چگونه حقوقش را  بگیرد(مراجعه شود به ص 100 جزوه مدنی 6)

 

پرونده:

شرکت الف قرارداد بیعی مبنی بر خرید 100 تن مواد اولیه با شرکت ب منعقد می کند.با توجه به  تورم موجود در بازار، در ضمن قرارداد شرط می شود که  ب حق دارد هر زمان که بخواهد بتواند قرارداد را فسخ نماید.ب مواد اولیه را تهیه و تعیین نموده و برای حمل در حیاط انبار قرار می دهد تا صبح حمل شوند،  شبانگاه مواد اولیه به سرقت می رود.

با استدلال و استناد به قانون و نظریات مختلف حقوقی پاسخ دهید:

1.وضعیت قرارداد را صرفنظر از سرقت مواد اولیه تشریح نمایید. (2.5 نمره)

پاسخ:معامله باطل است زیرا:«....برابر ماده 401 خیار شرط باید مدت داشته باشد ، در غیر این صورت هم شرط و هم عقد باطل است .

مبنای بطلان شرط بدون مدت :

    1 -  گروهی معتقدند شرط بدون مدت مجهول و باعث جهل به عوضین می شد . زیرا با گذشت زمان معمولا ارزش عوضین کم می شود و لذا با نا معلوم بودن مجهول می شود .

2-گروهی معتقدند : شرط بدون مدت باعث غرری ( زیان ) بودن معامله می شود و معامله غرری نیز باطل است ....»(ص 71 جزوه مدنی 6)

 

 

2.سرقت مواد اولیه چه تاثیری در قرارداد دارد؟(2.5 نمره)

پاسخ:بستگی دارد که آیا سرقت را در حکم تلف بدانیم یا خیر.فرض مساله این است که سرقت در حکم تلف است مثل این است که ثالثی قبل از قبض مبیع را تلف کرده باشد:« ...این قاعده موافق  قاعده است(تلف مبیع قبل از عقد)که باید گفت:اکر مبیع تسلیم یا تعیین مصداق نشده باشد وتلف شود (مثل اینکه تحریم جلوی واردات را بگیرد)قرارداد منفسخ می شود و گروهی معتقدند چنین قراردادی باطل است که چنین نظری صحیح نمی باشد ممکن است تأخیر تأدیه گذاشته  باشیم که با بطلان عقد شرط هم از بین می رود. )اگر مبیع وفق نظری که تعیین مصداق موجب انتقال مالکیت است وهنوز تسلیم نشده باشد و تلف شود(رجوع به م387ق.م)ومنفسخ می شود(ص 48جزوه)..... تلف مبیع بوسیله ثالث :

در مورد اینکه تلف مبیع بوسیله ثالث باعث انفساخ عقد بیع می شود یا خیر اختلاف نظر است .

الف : گروهی تلف بوسیله ثالث را در حکم قوه قاهره و در نتیجه اعمال قاعده ضمان معاوضی و در نتیجه انفساخ عقد می دانند .

ب : گروهی تلف مبیع بوسیله ثالث را مانع اعمال قاعده ضمان معاوضی ( انفساخ عقد )می دانند و حقی که خریدار دارد این است که می تواند به ثالث رجوع نماید .»(ص  50 جزوه)

 

3.با فرض اینکه مواد اولیه پیدا شوند و ب آنها را در حالیکه معیوب هستند، تسلیم نماید، چه حقوقی برای الف متصور است؟(2.5 نمره)

پاسخ:حق رد ایجاد می شود زیرا وفق ماده 279 - اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وكلی باشدمتعهدمجبور نیست كه فرداعلای آن ایفاءكندلیكن ازفردی هم كه عرفامعیوب محسوب است نمی تواندبدهد. «....ماده 437ق.م«از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است»شخصی در برابر کلی اعمال میشود.ثمن شخصی(ثمن عین معین)که اگر عیب داشته باشد خیار اعمال می شود...»(ص85 جزوه)

 

دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 11:06 ب.ظ

نظرات

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت