تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - نمونه سوال آزمون وکالت - آزمون حقوق جزا q

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

نمونه سوال آزمون وکالت - آزمون حقوق جزا q

«حقوق جزا»

61. قانون مجازات اسلامی جدید كدام یك از تعاریف زیر را در خصوص جرم پذیرفته است؟

1) هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است، جرم محسوب

می شود.

2) هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.  

3) هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون یا شرع برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.  

4) هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون یا شرع برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.   

62. با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید كدام یك از جرایم ارتكابی زیر از سوی غیر ایرانی در خارج از قلمرو حاكمیت ایران، قابل محاكمه و مجازات طبق قوانین ایران نیست؟

1) جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس دیوان محاسبات   

2) جعل اجرائیه های صادره از مراجع قضایی یا استفاده از آنها    

3) جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط رسمی اعضای مجلس خبرگان رهبری  

4) موارد 1و3

63. كدام یك از اصول صلاحیت كیفری در قانون مجازات اسلامی جدید پیش بینی نشده است؟

1) اصل صلاحیت سرزمینی                                             2) اصل صلاحیت شخصی فعال

3) اصل صلاحیت شخصی منفعل                                        4) هر سه پیش بینی شده است.  

64. اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد:

1) قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادركننده حكم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا كند.  

2) محكوم می تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفیف مجازات را تقاضا كند.  

3) از موجبات اعاده دادرسی طبق بند 7 ماده 272 ق.آ.د.ك خواهد بود.   

4) موارد 1و2  

65. كدام یك از قوانین زیر عطف بماسبق نمی شوند؟

1) قوانین مربوط به تشكیلات قضایی و صلاحیت                                  2) قانون مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای اقدام تأمینی و تربیتی     

3) قوانین مربوط به شیوه دادرسی و مرور زمان                        4) هر سه عطف بماسبق می شوند.   

66. برای اشخاص حقوقی در ق.م.ا جدید مسئولیت كیفری:

1) پیش بینی شده است.                                                   2) فقط در جرایم مرتبط با رایانه پیش بینی شده است. 

3) مطلقاً پیش بینی نشده است.                                                      4) پیش بینی نشده ولی مسئولیت مدنی پیش بینی شده است

.      

67. تحت چه شرایطی مطابق ق.م.ا جدید دادگاه می تواند برای شخصی علاوه بر مجازات اصلی جرم ارتكابی، مجازات تكمیلی نیز اعمال نماید؟

1) محكومیت فرد به مجازات حدی، قصاصی یا مجازات تعزیری تا درجه شش و رعایت تناسب میان جرم ارتكابی و مجازات تكمیلی     

2) محكومیت فرد به مجازات حدی، قصاصی یا تعزیری تا درجه هشت ولی رعایت تناسب میان جرم ارتكابی و خصوصیات فرد با مجازات تكمیلی ضروری نیست.      

3) محكومیت فرد به مجازات حدی، قصاصی یا تعزیری در صورتی كه ارتكاب جرم عمدی بوده باشد. رعایت تناسب میان جرم ارتكابی و مجازات تكمیلی الزامی است.            

4) محكومیت فرد به مجازات حدی، قصاصی یا مجازات تعزیری درجه شش ولی رعایت تناسب میان جرم ارتكابی و مجازات تكمیلی الزامی نیست.       

68. كدام یك از گزینه های زیر در خصوص مدت زمان برقرار بودن مجازات تبعی صحیح نیست؟

1) در محكومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد هفت سال از تاریخ توقف اجرای حكم اصلی                               

2) در محكومیت به قطع عضو، نفی بلد و حبس تا درجه پنج، سه سال پس از اجرای حكم یا شمول مرور زمان 

3) در محكومیت به قصاص عضو در صورتی كه دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد سه سال پس از اجرای حكم یا شمول مرور زمان                                         

4) محكومیت به شلاق حدی دو سال پس از اجرای حكم یا شمول مرور زمان     

69. محرومیت از كدام یك از حقوق اجتماعی زیر به عنوان مجازات تبعی به صورت دائمی بوده و حتی پس از انقضای مواعد مقرر از زمان اجرای حكم نیز شخص از آن محروم خواهد بود؟

1) عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام                                      2) تصدی معاونت رئیس جمهوری        

3) عضویت در هیأت دولت                                               4) هر سه مورد        

70. كسر مدت بازداشت كه به علت اتهام مطروحه در پرونده صادر شده است از محكومیت به شلاق تعزیری مطابق ق.م.ا جدید:

1) الزامی است.                                                              2) اختیاری است.                           

3) خلاف قانون است.                                                                  4) مسکوت مانده است.    

71. انتشار حكم محكومیت قطعی در كدام یك از جرایم زیر كه میزان مال موضوع جرم بیش از یك میلیارد ریال باشد الزامی بوده و در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار و یا رسانه ملی منتشر می شود؟

1) كلاهبرداری                                                              2) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی     

3) خیانت در امانت                                                        4) هر سه مورد     

72. كدام یك از موارد زیر جزء جهات تخفیف مقرر در ق.م.ا جدید نیست؟

1) مداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جرم                                 

2) خفیف بودن زیان وارد شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم      

3) گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت                                  

4) هر سه مورد جزء جهات تخفیف است.           

73. كدام یك از موارد زیر مطابق ق.م.ا جدید محكومیت مؤثر محسوب می شود؟

1) محكومیت به حد

2) محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی          

3) سابقه محكومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات                                

4) هیچ كدام        

74. دادگاه در كدام یك از جرایم زیر می تواند مبادرت به تعویق صدور حكم نماید؟

1) جرایم مستوجب تعزیر و جرایم قصاص                              2) جرایم مستوجب تعزیر و جرایم دیاتی        

3) جرایم مستوجب تعزیر درجه چهار تا هشت                                    4) جرایم مستوجب تعزیر درجه شش تا هشت      

75. ارتكاب كدام یك از جرایم زیر از سوی مرتكب در مدت تعویق موجب لغو قرار تعویق و صدور حكم از سوی دادگاه می شود؟

1) جرم حدی، قصاصی، دیاتی و تعزیر تا درجه هفت                  2) جرم حدی، قصاصی، دیاتی و تعزیری با هر میزان و درجه            

3) جرم حدی، قصاصی و تعزیری                                        4) جرم حدی،‌ قصاصی و تعزیری تا درجه هفت       

76. كدام یك از جرایم زیر غیر قابل تعلیق است؟

1) معاونت در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور             2) معاونت در قتل عمدی       

3) محكومیت به جرم اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری                  4) هر سه مورد

77. قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ............ صادر می گردد.

1) ضمن حكم محكومیت                                                               2) پس از صدور حكم محكومیت 

3) به صورت مستقل و جداگانه                                           4) موارد 1و2     

78. تعلیق اجرای مجازات محكوم:

1) تأثیری نسبت به حق مدعی خصوصی ندارد.           

2) موجب تعلیق حق مدعی خصوصی می شود.         

3) در مواردی خاص تأثیری در حق مدعی خصوصی ندارد.                                 

4) در مواردی خاص موجب تعلیق حق مدعی خصوصی می شود.       

79. تحت چه شرایطی محكومیت تعلیقی محكوم به موجب ق.م.ا جدید بی اثر می شود؟

1) عدم ارتكاب جرم از هر نوعی اعم از عمدی یا غیر عمدی از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق       

2) عدم ارتكاب جرم عمدی موجب حد، قصاص یا دیه از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق              

3) عدم ارتكاب جرم عمدی موجب حد، قصاص یا دیه و یا تعزیر تا درجه هفت از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق         

4) عدم ارتكاب جرم موجب حد، قصاص یا دیه و یا تعزیر تا درجه هفت از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق

80. در مواردی كه به موجب قوانین اداری و استخدامی محكومیت كیفری موجب انفصال است، تعلیق اجرای حكم محكومیت:

1) مطلقاً موجب انفصال می گردد.     

2) مطلقاً موجب انفصال نمی گردد.              

3) موجب انفصال نمی گردد مگر آنكه در قانون تصریح شود.       

4) موجب انفصال نمی گردد مگر آنكه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.  

         

نظرات

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت